FAQ

Hebt u vragen?

Wilt u teruggebeld worden?

› contactpagina

Declaratie

Wilt u zelf de nota betalen?

› declaratiepagina

Veelgestelde vragen

Documenten en Formulieren

FAQ uit/inklappen

Waarom krijg ik als militair geen Europese Zorgverzekeringskaart?

militairen zijn niet verzekerd cfm de zorgverzekeringswet maar zijn verplicht verzekerd bij de SZVK. Uw SZVK/Univé pasje is uw verzekeringskaart, ook in het buitenland.

Aangescherpt verwijsbeleid civiele zorg

FAQ uit/inklappen

Mag ik nog naar een civiele huisarts of tandarts?

In principe gaat u naar een gezondheidscentrum of tandheelkundig centrum van Defensie. Maar indien u vooraf in overleg met onderdeelarts of militaire tandarts een verwijskaart hebt gekregen is bezoek aan civiele huisarts of tandarts mogelijk. U mag ook naar civiele huisarts of tandarts als u door aard, plaats en tijdstip niet bij de militaire geneeskundige dienst langs kon gaan, maar dan moet u alsnog een verwijskaart bij uw MGD-arts halen en opsturen naar SZVK/Univé.

FAQ uit/inklappen

Hoe krijg ik een verwijskaart?

Een verwijskaart kan tijdens een consult met een (tand)arts van de militaire geneeskundige dienst worden verstrekt. Sommige verwijskaarten kunnen aan de balie van het centrum worden verstrekt. Het is verstandig vooraf bij gezondheidscentrum of tandheelkundig centrum te informeren hoe de verstrekking van een verwijskaart plaatsvindt.

FAQ uit/inklappen

Waarom is de uitvoering van het verwijsbeleid aangescherpt?

Het verwijsbeleid is op zich niet nieuw. Het verwijsbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de militaire gezondheidszorg. Verwijskaarten waren al in het verleden benodigd maar werden niet gekoppeld aan de rekeningen. Dat is vanaf 1 januari 2012 wel het geval. Deze maatregel resulteert in een beter inzicht in de zorg die buiten Defensie wordt genoten. Daarnaast wordt de militaire (tand)arts ook beter geïnformeerd over de gezondheidstoestand van de militair.

 

FAQ uit/inklappen

Wie stuurt de verwijskaart op naar de SZVK/Univé?

In de regel stuurt de verwijzend arts de verwijskaart naar SZVK/Univé t.a.v. team MvD, Postbus 25031 5600 RS  Eindhoven. U kunt, als SZVK/Univé daarom vraagt, de verwijskaart ook zelf opsturen. Enveloppen zijn aanwezig op de verschillende gezondheidscentra.

FAQ uit/inklappen

Mag ik naar een civiele fysiotherapeut?

In tegenstelling tot de civiele praktijk heeft een militair geen vrije toegang tot een civiele fysiotherapeut. De militair wordt altijd door de onderdeelsarts verwezen naar de militaire dan wel civiele fysiotherapeut. Voor een civiele fysiotherapeut is dus een verwijskaart nodig.

FAQ uit/inklappen

Ik heb een rekening thuis gekregen. Wat moet ik doen?

Als de zorg door de verzekeringsvoorwaarden is gedekt, kunt u de factuur opsturen naar de SZVK/Univé. De rekening wordt dan betaald. Indien er nog geen verwijskaart was verstrekt, dient u deze alsnog bij uw onderdeelsarts  en/of militaire tandarts aan te vragen. U moet wel kunnen aangeven waarom u de zorg buiten de militaire geneeskundige dienst hebt afgenomen.

FAQ uit/inklappen

Waarom is een verwijskaart verplicht?

De verwijskaart is nodig om vast te stellen dat de civiele gezondheidszorg op advies van de militair verwijzer plaatsvindt. De onderdeelsarts en/of uw militaire tandarts weet dan waarom u zorg elders nodig heeft of heeft gehad en krijgt dan ook informatie terug van de civiele behandelaar. Het stelt hem in de gelegenheid uw medisch dossier goed bij te houden en uw inzetbaarheid te monitoren.

FAQ uit/inklappen

Ik heb civiele gezondheidszorg genoten maar krijg geen verwijskaart?

Indien uw militair arts van oordeel is dat u geen recht hebt kunt U in bezwaar gaan tegen het oordeel van de arts bij de centrale klachtencommissie militaire gezondheidszorg.

FAQ uit/inklappen

Ik heb een brief ‘ontbreken verwijskaart’ ontvangen. Wat moet ik doen?

U dient alsnog binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een verwijskaart te halen bij uw medisch zorgteam en op te (laten) sturen naar SZVK/Univé.

 

FAQ uit/inklappen

Ik heb een brief ‘herhaald verzoek verwijskaart’ ontvangen. Wat moet ik doen?

U dient alsnog binnen 2 weken na dagtekening van deze brief een verwijskaart te halen bij uw medisch zorgteam en op te (laten) sturen naar SZVK/Univé.

 

FAQ uit/inklappen

Ik ga naar het buitenland voor mijn werk. Hoe zit het met verwijskaarten?

U kunt vooraf naar uw onderdeelsarts en/of uw militaire tandarts en een doorlopende verwijskaart verzoeken voor de gehele periode van de buitenlandplaatsing.

FAQ uit/inklappen

Mijn behandeling loopt over de jaarwisseling 2013-2014 heen. Moet ik vanaf 1 januari 2014 een verwijskaart hiervoor regelen?

Nee, behandelingen bij civiele zorgverleners die doorlopen in het jaar 2014 behoeven geen nieuwe verwijskaart. Wel kan het aantal behandelingen dat vergoed wordt gelimiteerd zijn op grond van de verzekeringsvoorwaarden. Vanaf 2014 hebt u voor nieuwe behandelingen in de civiele zorg een verwijskaart nodig.

 

FAQ uit/inklappen

Moet ik bij elke afzonderlijke behandeling een verwijskaart regelen?

Nee, indien er sprake is van een samenhangende behandeling en verstrekking  zijn geen afzonderlijke verwijskaarten benodigd.

FAQ uit/inklappen

Moet ik inzage geven in de zorg die ik van civiele zorgverleners heb verstrekt gekregen?

In principe moet u de militair (tand)arts daar over informeren. Dit is van belang voor de volledigheid van Uw medisch dossier en het zicht op uw inzetbaarheid.

De verzekering

FAQ uit/inklappen

Welke aanvullende verzekeringen kan ik afsluiten?

Als SZVK-verzekerde hebt u de mogelijkheid om in aanvulling op uw SZVK ziektekostenverzekering de Zorgzaam Comfortverzekering af te sluiten.

FAQ uit/inklappen

Heb ik als actiefdienende militair dan helemaal niets te maken met de Zorgverzekeringswet?

Dat klopt. U krijgt uiteraard wel te maken met deze wet zodra u niet langer een actiefdienende militair bent. Als u de dienst gaat verlaten wordt u automatisch overgezet naar Zorgzaam. Dit is een collectief welke is opgericht door onze vakbonden. U bent dit uiteraard niet verplicht.

FAQ uit/inklappen

Waarom hebt u mijn Burgerservicenummer nodig?

Wij zijn wettelijk verplicht om het Burgerservicenummer van iedere verzekerde in onze administratie op te nemen. Indien wij u verzoeken dit nummer te verstrekken, dan bent u verplicht aan dat verzoek gehoor te geven. Uiteraard wordt dit gegeven door ons vertrouwelijk behandeld.

Vergoedingen

FAQ uit/inklappen

Heb ik recht op vergoeding van contactlenzen?

Ja tot een maximum van 250 euro per tijdvak van twee kalenderjaren. Zie de verzekeringsvoorwaarden artikel 4.8.5.

Per 1 januari 2013 is het beleid ten aanzien van het aanmeten van contactlenzen voor cosmetisch gebruik gewijzigd. Zowel de Zorgverzekeraar als het CMH zijn van mening dat het aanmeten van contactlenzen voor cosmetisch gebruik een activiteit is, die niet tot de primaire taken van een 2e lijn gezondheidsinstelling als het CMH behoort, maar bij voorkeur buiten het CMH moet plaatsvinden. Derhalve is verwijzing vanuit de eerste lijn door MGD-n en naar het CMH aanmeten van contactlenzen voor cosmetisch gebruik per 1 januari 2013 niet meer mogelijk.

Medische indicatie voor contactlenzen CMH is:

- als de sterkte hoger is dan 10,

- keratoconus,

- Afkakie of

- Irregulair atigmatisme.

Functionele indicatie voor contactlenzen CMH is:

- Sterkte hoger dan 4 (zowel + als - sterkte)

- Refractieverschil tussen beide ogen van meer dan 4

- Cylinderafwijking van meer dan 3

- In dienst tredende mariniers met ametropoie, via keuringscentrum

- Duikers met brief van de Arbo-arts

- Alle F16 piloten en Apache helicoptervliegers, Andere toestellen op verzoek van de vliegerarts of KLu Arbo arts.

FAQ uit/inklappen

Wat gebeurt er als ik een oogmeting heb laten doen bij het CMH?

U kunt op kosten van defensie een dienstbril aangemeten en verstrekt krijgen.

FAQ uit/inklappen

Begrijp ik de brief goed dat als ik een bril heb gekocht bij de opticien of optometrist voor 1 juni 2012 en de nota na 1 juni 2012 opstuur deze niet meer wordt vergoed?

Nee, indien u een bril voor 1 juni 2012 heb gekocht en betaald wordt deze nota conform de verzekeringsvoorwaarden geldend tot 1 juni 2012 vergoed.

FAQ uit/inklappen

Wat gebeurt er als ik een oogmeting heb laten doen, op basis daarvan een bril heb aangeschaft en daarna van de MGD-arts een verwijskaart heb gekregen. Krijg ik de bril dan wel vergoed?

Ja, met een verwijskaart krijgt u de bril alsnog vergoed tot een maximum van € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Zie de verzekeringsvoorwaarden artikel 4.8.5.

FAQ uit/inklappen

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een afwijzing of een afrekenspecificatie?

Wanneer u het met een afwijzing niet eens bent, schrijft u een brief naar de feitelijk uitvoerend verzekeraar, adres:

SZVK/Univé Verzekeringen,
t.a.v. team MvD, 
Postbus 445,
5600 AK Eindhoven.

Univé zal uw brief zo snel mogelijk beantwoorden. Als u dan nog vindt dat de afwijzing niet terecht is, schrijft u binnen zes weken een brief (bezwaarschrift) aan het Bestuur van de SZVK. Hierna is er nog de mogelijkheid om tegen de beslissing van het bestuur in beroep te gaan.Voor meer informatie zie artikel 12 Rechtsbescherming van de verzekeringsvoorwaarden.

FAQ uit/inklappen

Soms krijg ik van mijn zorgverlener nota’s en soms niet. Kan iemand mij vertellen wat ik met de nota’s moet doen?

Zorgverleners kunnen hun nota’s rechtstreeks naar Univé sturen. Ontvangt u toch een nota van een zorgverlener, dan kunt u deze onbetaald naar Univé doorsturen. Vermeld s.v.p. op de nota “betalen aan zorgverlener”. Univé zorgt dan voor rechtstreekse betaling aan de zorgverlener. U hoeft dus geen notabedragen voor te schieten. Vermeld ook de geboortedatum van degene op wie de rekening betrekking heeft.

Het adres voor indienen van nota’s is:
SZVK/Univé –
Afdeling declaraties
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven

FAQ uit/inklappen

Hoe krijg ik mijn kraamzorg vergoed als ik kies voor een vaste vergoeding van € 1.475 per bevalling?

Wij verzoeken u de volgende documenten op te sturen:

- een geboortekaartje;
- een kopie van het diploma van de kraamverzorgende/verpleegkundige en
- een bewijs van hoeveel dagen opname in het ziekenhuis is geweest. Is er geen  sprake van een ziekenhuisopname dan ter bevestiging hiervan een verklaring van de verloskundige/MGD/arts.

Hulp vinden

FAQ uit/inklappen

Wat is een optisch hulpmiddel?

Hiermee bedoelen we een bril of contactlenzen.

FAQ uit/inklappen

Waar vind ik de Zorgvinder?

FAQ uit/inklappen

Ik lees steeds meer over gecontracteerde zorg, hoe kan ik erachter komen of Univé een contract heeft met mijn zorgverlener?

Via de website van Univé www.unive.nl is het mogelijk onder de button zorgvinder op de linkerzijde van het startscherm de gecontracteerde zorgverleners te vinden. Hebt u geen internet de helpdesk 072 - 527 76 77 kunt u natuurlijk ook altijd bellen.

FAQ uit/inklappen

Kan en mag ik zomaar bij iedere arts terecht voor Psychologische hulp?

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wijzigt in 2014. Voor eenvoudige problemen kan een verwijzing voor een behandeling in de 'generalistische basis GGZ' volgen. Is uw situatie complexer, dan krijgt u mogelijk een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ. Kijk voor meer informatie in de verzekeringsvoorwaarden.

FAQ uit/inklappen

Wat moet ik doen bij ziektekosten als gevolg van een ongeval dat veroorzaakt is door een ander?

Dit dient u zo snel mogelijk te melden. Telefoonnummer 072 – 5278111.

Declareren

FAQ uit/inklappen

Welke kosten worden niet vergoed?

Kosten die niet zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden;
Nota’s die te laat zijn ingezonden (nota’s moeten normaal gesproken binnen 3 jaar na de factuurdatum worden ingediend);
Kosten waarbij niet is voldaan aan de voorschriften of bepalingen.

FAQ uit/inklappen

Hoe lang duurt het voordat ik mijn declaratie krijg uitgekeerd?

De declaraties worden doorgaans binnen drie weken verwerkt. Stuur daarom de nota’s die wij voor u aan de zorgverlener moeten betalen direct naar ons toe. Dit ter voorkoming van herinneringsnota’s en eventuele incassokosten. Het kan zijn dat niet alle nota’s die gelijk zijn ingediend ook gelijktijdig worden uitbetaald. Soms duurt de verwerking van bepaalde nota’s langer.

Declaratieformulieren

FAQ uit/inklappen

Declareren zorgkosten

U vindt de zorgkosten declaratie hier.

FAQ uit/inklappen

Declareren reiskosten

U vindt de reiskosten declaratie hier.

FAQ uit/inklappen

Vernieuwd vergoedingenoverzicht

SZVK/ Univé introduceert vernieuwd vergoedingenoverzicht 

U bent bij ons goed verzekerd voor medische kosten. Toch komt het voor dat u bepaalde kosten (gedeeltelijk) zelf draagt. Dit zijn dan kosten met betrekking tot een eigen bijdrage. Om deze bijdragen voor u helder en inzichtelijk te maken, introduceren wij een nieuw vergoedingenoverzicht. Voorheen ontving u van ons een beknopt kostenoverzicht. U ziet dankzij het nieuwe vergoedingenoverzicht in één oogopslag welke kosten er gemaakt zijn en of deze kosten voor uw eigen rekening komen. Van een eigen bijdrage kan sprake zijn bijvoorbeeld bij tandheelkundige zorg. Met dit vergoedingenoverzicht beschikt u over een duidelijk overzicht van uw declaraties.

Daarnaast hebben wij het vergoedingenoverzicht aangepast. Waar u voorheen gedetailleerde informatie aantrof (zoals de exacte naam van geleverde medicijnen e.d.), treft u nu alleen algemene beschrijvingen van de gedeclareerde/verwerkte kosten aan. Het geven van dergelijke uitgebreide informatie betreffende de gezondheid van een verzekerde (medische informatie) is op grond van de bestaande privacywetgeving niet toegestaan. Dit is de reden dat dit niet in het nieuwe vergoedingenoverzicht is opgenomen. 

Het nieuwe vergoedingenoverzicht is overzichtelijk ingedeeld in kolommen. Klik hier voor het voorbeeld en bekijk de toelichting.

Uit dienst

FAQ uit/inklappen

Binnenkort ga ik de actieve dienst verlaten. Moet ik nog iets ondernemen met betrekking tot de ziektekosten?

Het is belangrijk dat u tijdig een “uitkeuring” ondergaat. U kunt hiervoor een afspraak maken met de MGD arts. Het is belangrijk dat u dit tijdig gaat doen, zodat u indien nodig nog tijdens uw actieve dienst een bepaald zorgtraject ingaat. Hierdoor vallen deze medische kosten nog onder de voorwaarden van de SZVK.

FAQ uit/inklappen

Waar kan ik (mogelijk) mee te maken krijgen bij "uitkeuring"?

Om een aantal voorbeelden te noemen: 

Hoortoestel:

Het zou kunnen zijn dat gehoorschade wordt geconstateerd. Het aanmeten van een hoortoestel vergt enige tijd. De vergoeding voor een hoortoestel is bij de SZVK hoger dan onder de basisverzekering. Daarnaast is er in de basisverzekering sprake van een eigen risico.

 Bril:

Het kan zijn dat er tijdens de uitkeuring geconstateerd wordt dat u een bril nodig hebt of dat uw gezichtsveld verminderd is. U kunt dan, indien uw brilbudget dit nog toelaat, nog een bril of contactlenzen laten aanmeten vóór het verlaten van de actieve dienst.

 Ziekenhuiszorg:

Indien u verwezen wordt naar het CMH voor nog een behandeling, is  het belangrijk dat deze behandeling opgestart wordt vóór uw ontslagdatum.  

FAQ uit/inklappen

Heb ik na het verlaten van de actieve dienst nog recht op zorg?

In de verzekeringsvoorwaarden SZVK is in artikel 7.5 het volgende opgenomen. De deelnemer, die op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, buiten zijn schuld om, nog onder daadwerkelijke militair medisch specialistische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze behandeling, onder de voorwaarden SZVK. Het is hierbij bepalend of het eerste consult heeft plaatsgevonden of de behandeling is gestart tijdens  uw actieve dienst!

FAQ uit/inklappen

Ik heb een verwijzing ontvangen voor civiele zorg. Is de verwijzing ook 3 maanden geldig?

Indien uw behandeling bij een civiele zorgverlener wordt opgestart vóór het verlaten van de actieve dienst, dan valt de behandeling onder de voorwaarden van de SZVK. Indien u echter besluit de behandeling op te starten ná het verlaten van de actieve dienst, dan vallen deze kosten onder de basisverzekering en hebt u te maken met het eigen risico.  Een DBC kan maximaal 365 dagen open blijven staan. In dat geval stuurt het ziekenhuis na één jaar een factuur aan de zorgverzekeraar waarbij u ten tijde van de opening van de DBC (1e consult) verzekerd bent geweest. 

FAQ uit/inklappen

Kan Zorgzaam voor mij, als ik niet langer een actiefdienende militair ben, dan wat betekenen?

Per 1 januari 2008 kan een ieder die een relatie met het ministerie van Defensie heeft of heeft gehad zich aanmelden voor de verzekeringen van Zorgzaam.

FAQ uit/inklappen

Gebeurt dit aanmelden bij het verlaten van de dienst met leeftijdsontslag dan automatisch?

Het beleid van het bestuur van de SZVK is dat niemand onverzekerd is. Voor militairen die postactief worden of anderszins de dienst verlaten zorgt de SZVK ervoor dat deze militairen in ieder geval op de collectieve verzekering van Zorgzaam worden overgezet. Hierover krijgt u bericht. Indien u dit niet wilt, dient u actie te ondernemen.