Uitzonderingen

Geen vergoeding kosten PTED-behandeling bij Rugkliniek Iprenburg 

Een behandeling met PTED moet op dit moment volgens het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) worden gezien als een experimentele behandeling, die niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. De effectiviteit van deze behandeling is nog niet komen vast te staan.  Het is om deze redenen dat deze behandeling niet als verzekerde zorg wordt beschouwd en dat de kosten van deze behandeling niet worden vergoed.
Uit een op last van de SZVK ingesteld nader onderzoek is gebleken, dat door ons administratiekantoor Univé tot dusverre in totaal in 3 gevallen de kosten van een PTED-behandeling zijn vergoed. In deze gevallen was sprake van een verwijzing door de MGD maar er was géén machtiging van de zorgverzekeraar. Na de operatie werd de rekening ingestuurd en betaald. Het verkrijgen van een verwijzing van de MGD voor het ondergaan van een bepaalde ingreep wil niet zeggen dat de kosten van een dergelijke ingreep altijd worden vergoed. Bepalend voor het verkrijgen van een vergoeding van de te maken kosten is hetgeen in de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen. Gelet op het CVZ-standpunt had in geen van de 3 gevallen een vergoeding van de kosten mogen plaatsvinden.
De SZVK heeft Univé opdracht gegeven per direct maatregelen te nemen om herhaling van deze ongewenste gang van zaken te voorkomen.

Aanvragen behandeling

Het kan voorkomen dat een behandeling niet of niet tijdig in Nederland, het land van vestiging of plaatsing kan worden gegeven. De medisch adviseur kan dan besluiten om een vergoeding toe te kennen voor behandeling in een ander land (dit zou ook buiten de EU kunnen zijn). Er moet dan wel sprake zijn van een algemeen aanvaarde behandeling. Uiteraard moet een dergelijke behandeling vooraf bij de maatschappij schriftelijk worden aangevraagd.