Verzekering

Hebt u vragen?

Wilt u teruggebeld worden?

› contactpagina

Declaratie

Wilt u zelf de nota betalen?

› declaratiepagina

De militair in werkelijke dienst en de relatie met de Militair Geneeskundige Diensten (MGD)

De militair moet zich voor geneeskundige hulp wenden tot de MGD. Als een militair - zonder dat daartoe aanleiding is - gebruik maakt van burgerfaciliteiten wordt dit door Univé/SZVK gemeld aan het defensieonderdeel van die militair.

De taak van de MGD is om militairen overal en altijd te voorzien van de nodige geneeskundige verzorging.
Niet alleen onder normale omstandigheden maar met name bij inzet voor vredestaken, in situaties van oplopende spanning, crisisbeheersing en oorlog, alsmede bij de voorbereiding hierop. De MGD beslaat alle terreinen van militair-geneeskundige verzorging zoals preventie, genezing, geestelijke gezondheidszorg, farmaceutische en tandheelkundige zorg, bloedvoorziening, arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg en verzekeringsgeneeskunde.

Toch kunnen zich situaties voordoen waarin het niet mogelijk is om hulp te zoeken bij de MGD. Bijvoorbeeld in een acute situatie of als er sprake is van een bijzondere verstrekking die niet door de MGD kan worden geleverd. Om voor vergoeding van de kosten van deze hulp in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden.

Acute situaties

  • als er gebruik is gemaakt van burgerfaciliteiten, zonder dat daarnaar is verwezen door een militair(tand)arts of medisch-specialist, moet dit binnen 48 uur worden gemeld aan de MGD;
  • van de diensten van een burgertandarts mag alleen gebruik gemaakt worden in geval van acute pijnklachten of voor het treffen van noodmaatregelen tot behoud van een element op tijdstippen of in situaties waarin er geen militair tandarts beschikbaar is.

Medisch-specialistische zorg en ziekenhuisopname
De actiefdienende militair mag alleen gebruik maken van burgerfaciliteiten voor medisch-specialistische zorg en ziekenhuisopname na verwijzing door de MGD.

Zorgaanbieders
Voor een overzicht van gecontracteerde civiele zorgverleners zie hier

Contactlenzen
Voor een voorschrift voor contactlenzen is de militair verplicht contact op te nemen met de oogarts van het Centraal Militair Hospitaal.

Alternatief praktiserend arts, acupuncturist, chiropractor, osteopaat
Om in aanmerking te komen voor vergoeding op basis van de voorwaarden van het basispakket SZVK: Voor deze vormen van zorg mag de militair zich uitsluitend na verwijzing door een militair arts laten behandelen.

Psoriasis of flebologische behandeling
Ook hiervoor geldt dat verwijzing door een militair specialist noodzakelijk is.

Voltooiing behandeling na leeftijdsontslag
Als de militair buiten zijn/haar schuld na leeftijdsontslag nog onder medisch-specialistische behandeling van de MGD staat, mag deze behandeling voltooid worden gedurende maximaal de eerste 3 maanden van de postactieve periode.

Gezinsleden bij plaatsing in het buitenland
In tegenstelling tot de situatie in Nederland mag een gezinslid van een militair, verzekerd bij Zorgzaam in geval van plaatsing in het buitenland ook gebruik maken van de MGD-faciliteiten.