Brillen en contactlenzen


Brillen en contactlenzen kunnen de visuele functie van het oog corrigeren, waardoor beperkingen in lezen, schrijven, om obstakels heenlopen en/of de oriëntatie gecompenseerd worden.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Aanschaf of vervanging

U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of vervanging van contactlenzen, brillenglazen en brilmonturen van in totaal maximaal € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Bij de gespecificeerde declaratie moet een brilvoorschrift van een opticien, optometrist, huisarts of medisch-specialist worden overlegd. Het tijdvak van twee kalenderjaren vangt aan per 1 januari van het kalenderjaar waarin voor het eerst kosten zijn gemaakt. Indien binnen een kalenderjaar geen kosten worden gedeclareerd, vangt een nieuw tijdvak aan per 1 januari van het jaar waarin opnieuw kosten worden gemaakt. Voor de aanschaf of vervanging van optische hulpmiddelen, waarvoor volgens het gestelde in dit artikel een tegemoetkoming wordt verleend, is geen voorafgaande machtiging van de SZVK nodig;

Uitbreiding basispakket

Contactlenzen op basis van een functionele indicatie worden volledig vergoed vanuit het basispakket. De kosten van contactlenzenvloeistof worden eveneens vergoed tot maximaal € 50 per kalenderjaar. De functiegroepen, die in aanmerking kunnen komen voor vergoeding, zijn vermeld in het Reglement functionele indicatie SZVK. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verklaring “functionele indicatie” van de verantwoordelijk militair arts (VMA) of bedrijfsarts vereist. De verklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Voor de aanschaf van lenzen moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • De contactlenzen moeten worden aangemeten door een optometrist;
  • De controle van de contactlenzen moet plaatsvinden door een optometrist en dient 1 keer per half jaar plaats te vinden.

Voor de aanschaf is een machtiging van de SZVK noodzakelijk. Na de afgifte van de machtiging, kunnen de lenzen bij een civiele opticien worden aangemeten mits aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

a. Een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of vervanging van contactlenzen, brillenglazen en brilmonturen van in totaal maximaal € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Bij de gespecificeerde declaratie moet een brilvoorschrift van een opticien, optometrist, huisarts of medisch-specialist worden overlegd. Het tijdvak van twee kalenderjaren vangt aan per 1 januari van het kalenderjaar waarin voor het eerst kosten zijn gemaakt. Indien binnen een kalenderjaar geen kosten worden gedeclareerd, vangt een nieuw tijdvak aan per 1 januari van het jaar waarin opnieuw kosten worden gemaakt. Voor de aanschaf of vervanging van optische hulpmiddelen, waarvoor volgens het gestelde in dit artikel een tegemoetkoming wordt verleend, is geen voorafgaande machtiging van de SZVK nodig;

b. Indien prismatische of lenticulaire glazen zijn voorgeschreven, worden de extra kosten van het aanbrengen van deze voorzieningen vergoed;

c. Bij tussentijdse wijziging van de sterkte gedurende het onder a. genoemde tijdvak bestaat geen aanspraak op een extra tegemoetkoming voor vervanging van brillenglazen en contactlenzen, indien daarmede de onder a. genoemde maximum vergoeding wordt overschreden;

d. Vergoeding van de naar het oordeel van de SZVK noodzakelijke kosten van brillenglazen en contactlenzen bij vervanging binnen 12 maanden na een eerdere aanschaf, mits er sprake is van een van de medische indicaties als aangegeven in de Regeling ziektekostenverzekering. Voorafgaand aan die vervanging is machtiging van de SZVK vereist. Bij de aanvraag dient een gemotiveerde verklaring van de behandelend oogarts te worden overgelegd. De in dit artikel bedoelde medische indicaties zijn:

  • Ernstige hoornvliesonregelmatigheden;
  • Sterke graden van brekingsafwijkingen als regel van meer dan 10 dioptrieën;
  • Bijzondere medische indicaties ter beoordeling van de SZVK;
  • <-6 of >+6 dioptrieën;
  • Grote verschillen (> 4 dioptrieën) in sterkte tussen linker- en rechteroog (anisometropie);
  • Sterke cilindervorming (hoog astigmatisme) van > 4 dioptrieën.

e. Contactlenzenvloeistof wordt slechts vergoed als er sprake is van een onder d. genoemde medische indicatie voor contactlenzen. De vergoeding bedraagt maximaal € 50 per kalenderjaar;

f. Vergoeding van de kosten van bandagelenzen (zonder visus corrigerende werking) en bijzondere optische hulpmiddelen voor rechtstreekse waarneming als bedoeld in het Reglement hulpmiddelen SZVK. Voorafgaand aan de aanschaf of vervanging van deze hulpmiddelen is machtiging van de SZVK vereist. Bij de aanvraag dient een gemotiveerde verklaring van de behandelend oogarts te worden overgelegd;

g. De verwijskaart van de huisarts of medisch-specialist mag niet ouder zijn dan drie maanden op de datum van levering van de desbetreffende optische hulpmiddelen en op de factuur dient de sterkte van de glazen of lenzen vermeld te staan. Reparatiekosten voor optische hulpmiddelen komen niet voor toekenning van enige tegemoetkoming in aanmerking. De deelnemer dient zich voor het verkrijgen van een voorschrift van bandagecontactlenzen te wenden tot de oogarts van het Centraal Militair Hospitaal.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.