SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Farmaceutische zorg


Bij de apotheek kunt u op doktersrecept de benodigde geneesmiddelen halen. De apotheker kan u meer vertellen over de werking en dosering van het voorgeschreven middel. Farmaceutische zorg omvat ook advies en begeleiding van apothekers voor medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van de geneesmiddelen.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De kosten van geneesmiddelen farmaceutische zorg conform de bij Regeling zorgverzekering aangewezen geregistreerde geneesmiddelen alsmede de kosten van andere geneesmiddelen als bedoeld in de Geneesmiddelenwet, op voorwaarde dat het rationele farmacotherapie betreft worden vergoed.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Op de vergoeding van geneesmiddelen is het door de overheid vastgestelde geneesmiddelenvergoedingssysteem GVS van toepassing. Een geneesmiddel dat de stof bevat waarvan de stofnaam is vermeld op het voorschrift, komt voor vergoeding in aanmerking. Voor de nadere voorwaarden met betrekking tot de toegang tot farmaceutische zorg wordt een reglement farmacie gehanteerd. Het reglement maakt deel uit van deze verzekeringsvoorwaarden .

Eigen bijdrage

Het GVS maakt onderscheid tussen geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn (a) en geneesmiddelen die niet onderling vervangbaar zijn (b).

 • A: Onderling vervangbare geregistreerde geneesmiddelen.
  Deze geneesmiddelen zijn in groepen verdeeld volgens bepaalde criteria, maximaal een eigen bijdrage van € 250,-.
 • B: Niet onderling vervangbare geregistreerde geneesmiddelen.
  Deze geneesmiddelen staan in het GVS in Bijlage 1b en worden volledig vergoed. Hiervoor geldt dus geen eigen bijdrage.

Medische noodzaak

Naast merkgeneesmiddelen (spécialités) zijn er ook merkloze (generieke) geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte en dezelfde toedieningsvorm. De apotheker zal het goedkoopste merkloze geneesmiddel afleveren, tenzij de apotheker van mening is, dat er op basis van het recept van de voorschrijvend arts een ander generiek geneesmiddel dan wel merkgeneesmiddel moet worden afgeleverd. De apotheker weet dus welk middel hij kan leveren. Als u zonder dat medische noodzaak is aangetoond, toch het duurdere merkgeneesmiddel of een duurder merkloos geneesmiddel neemt, moet u zelf de kosten van dit geneesmiddel voorschieten. U kan deze nota indienen en krijgt de prijs van het goedkoopste geneesmiddel in het cluster vergoed.

Middelen, waarvoor volgens de Regeling zorgverzekering een eigen bijdrage is verschuldigd en middelen, die niet ingevolge die regeling worden vergoed, kunnen zonder betaling aan u worden verstrekt, mits deze zijn voorgeschreven door een militair arts, tandarts of medisch-specialist in overeenstemming met het militair geneeskundig beleid en zijn geleverd door een militaire apotheek.

Geen vergoeding

 • geneesmiddelen die volgens de Regeling zorgverzekering niet vergoed mogen worden;
 • maagzuurremmers die u korter dan zes maanden gebruikt;
 • de eerste uitgifte van maagzuurremmers die u langer dan zes maanden gebruikt;
 • anticonceptiva voor een verzekerde van 21 jaar en ouder;
 • geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd geneesmiddel dat niet in het GVS zit tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald;
 • vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor een gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig alternatief bestaat in de vrije verkoop;
 • voedingssupplementen en niet als geneesmiddel geregistreerde vitaminen;
 • geneesmiddelen en inentingen die tot doel hebben een ziekte te voorkomen in verband met een reis, tenzij verstrekt door de medisch geneeskundige apotheek;
 • geneesmiddelen voor onderzoek of experimenteel gebruik;
 • geneesmiddelen zoals bedoeld in artikel 40 lid 3 sub f van de Geneesmiddelenwet;
 • andere kosten (zoals administratie- of verzendkosten).

Onder strikte voorwaarden worden alleen die zelfzorggeneesmiddelen vergoed, die behoren tot één van de volgende zes groepen:

 • laxeermiddelen (middelen tegen verstopping in de darmen);
 • kalktabletten;
 • geneesmiddelen bij allergie;
 • geneesmiddelen tegen diarree;
 • geneesmiddelen om de maag leeg te maken;
 • kunsttranen.

U heeft geen recht op vergoeding van deze genoemde zelfzorggeneesmiddelen tijdens de eerste vijftien dagen dat u het zelfzorggeneesmiddel gebruikt.

Niet vergoed worden die geneesmiddelen die door de apotheek zelf zijn gemaakt (eigen bereidingen) en uitwisselbaar zijn met een geregistreerd geneesmiddel waar u geen vergoeding voor zou krijgen.

Bovengenoemde uitsluitingen zijn niet van toepassing als de geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een militair arts en zijn verstrekt door de militaire apotheek.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Voorwaarde voor vergoeding is dat de middelen zijn afgeleverd op voorschrift van een huisarts, medisch-specialist, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, verloskundige, physician assistant of verpleegkundige onder verantwoordelijkheid van een apotheker of apotheekhoudend huisarts, tenzij de SZVK anders bepaalt.

In Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering is een overzicht van geneesmiddelen opgenomen waarvoor extra voorwaarden gelden die te maken hebben met de aandoening waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt. Ook voor dieetpreparaten zijn in voornoemde Bijlage 2 voorwaarden opgenomen. Bijlage 2 vindt u op de website www.znformulieren.nl.

Voor geneesmiddelen waarvoor extra voorwaarden gelden, is een machtiging nodig. Zie voor meer informatie over machtigingen de verzekeringsvoorwaarden en het Reglement Farmacie.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven