Ziekenhuisopname

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Er is aanspraak op vergoeding van de kosten voor medisch noodzakelijk verblijf van 24 uur of langer in verband met huisartsenzorg, verloskundige zorg, medisch-specialistische zorg, gespecialiseerde GGZ en chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard zoals opgenomen in deze verzekeringsvoorwaarden, gedurende een onafgebroken periode van maximaal 3 jaar (1095 dagen). Verblijf omvat ook de noodzakelijke verpleging, verzorging en paramedische zorg. Een onderbreking van maximaal 30 dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 3 jaar (1095 dagen). Onderbrekingen door weekend- en vakantieverlof tellen wél mee voor de berekening van de 3 jaar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

De volgende bepalingen gelden:

  • De deelnemer heeft vooraf toestemming nodig als sprake is van gespecialiseerde GGZ met verblijf. Verstrijkt binnenkort de termijn waarvoor toestemming is gegeven? Dan moet de deelnemer opnieuw toestemming aanvragen. De deelnemer kan samen met zijn zorgaanbieder toestemming aanvragen met het “Formulier gespecialiseerde GGZ met verblijf” te vinden op brochures en formulieren. Vraag de toestemming ten minste 2 maanden voor het verstrijken van de termijn aan zodat de deelnemer zeker weet dat de aanvraag op tijd wordt verwerkt.
  • Indien er sprake is van een verblijf in een ziekenhuis van meer dan 21 dagen, moet een verzoek tot voortgezet ziekenhuisverblijf bij de SZVK worden ingediend, onder opgave van de reden van verdere medisch-specialistische behandeling en verblijf in een ziekenhuis;
  • Op het moment dat niet langer medische gronden voor medisch-specialistische hulp in combinatie met verblijf in een ziekenhuis aanwezig zijn, dient dit direct aan de SZVK te worden gemeld;
  • Voor verblijf is een voorschrift noodzakelijk van een huisarts, verloskundige, medisch-specialist, psychiater of kaakchirurg. Zij stellen vast of verblijf medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg;
  • De deelnemer kan zijn vordering op de SZVK voor gespecialiseerde GGZ met verblijf niet overdragen aan zorgaanbieders of anderen met wie de SZVK geen overeenkomst heeft gesloten. Dit is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Kijk voor meer informatie op de pagina over het verblijf in een instelling

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.