Home
Vergoeding erfelijkheidsonderzoek ziektekostenverzekering SZVK

De kosten van centrale (referentie-) diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden bloed- en beenmerg-preparaten verleend door een instelling met een vergunning, op grond van artikel 2. van de Wet op bijzondere medische verrichtingen, met een verwijsbrief van de huisarts of medisch-specialist, worden vergoed. Erfelijkheidson-derzoek dient plaats te vinden in een centrum voor erfelijkheidsonderzoek. De zorg omvat: het onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek, chromosoom-onderzoek, biochemische diagnos-tiek, ultra-geluidonderzoek en DNA-onderzoek, de erfelijkheidsadvisering en de met deze zorg verband houdende psychosociale begeleiding. Indien noodzakelijk voor het advies aan een deelnemer kan tevens onderzoek plaats-vinden bij andere personen dan de deelnemer; aan hen kan dan eveneens advisering plaatsvinden. De kosten van laatstgenoemde onderzoeken komen voor rekening (van de verzekeraars) van de onderzochte andere personen.