Home
Vergoeding geestelijke gezondheidszorg ziektekostenverzekering SZVK

Generalistische basis GGZ

Tot de Generalistische basis GGZ behoren diagnostiek en kortdurende, generalistische behandeling van niet-complexe psychische aandoeningen/stoornissen.

Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor generalistische basis GGZ, zoals psychiaters en klinisch psychologen plegen te bieden. U maakt samen met de behandelaar een behandelplan waarin u afspreekt welke zorg nodig is en hoe lang de zorg gaat duren. De behandelaar stelt vervolgens vast op welke zorg u recht heeft:

1. Basis GGZ Kort (BK);
2. Basis GGZ Middel (BM);
3. Basis GGZ Intensief (BI);
4. Basis GGZ Chronisch (BC).

Deze zorg wordt verleend door een psychiater, klinisch (neuro) psycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, gezondheidszorgpsycholoog of verpleegkundig specialist GGZ of gezondheidszorgpsycholoog. De verpleegkundig specialist GGZ mag alleen Basis GGZ Chronisch (BC) verlenen en is werkzaam in een zorggroep.

Medebehandelaar GGZ: onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar mag een deel van de zorg ook worden verleend door een medebehandelaar. De medebehandelaar moet een beroep uitoefenen zoals vermeld in de DBC-beroepentabel GGZ die is vastgesteld door de NZa.

Voorschrijfvereisten

U moet zich in eerste instantie wenden tot de MGD/MGGZ. Voor generalistische basis GGZ is een verwijzing van een MGGZ-arts, huisarts, bedrijfsarts of specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk.

Uitgesloten behandelingen

 

U hebt geen recht op:

•       Zorg bij leerstoornissen;
•       Zelfhulp;
•       Preventie en dienstverlening;
•       Intelligentieonderzoek.

Niet-klinische gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg zoals psychiaters en klinisch psychologen deze plegen te bieden, met inbegrip van de daarmee gepaard gaande verpleging, alsmede de bij de behandeling behorende geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen. Onder deze zorg wordt verstaan diagnostiek en gespecialiseerde behandeling van complexe psychische aandoeningen/stoornissen. Begeleidingsactiviteiten kunnen onderdeel zijn van de geneeskundige zorg als deze onlosmakelijk onderdeel zijn van de behandeling. De activiteiten moeten voortvloeien uit het behandelplan en noodzakelijk zijn om het behandeldoel te realiseren.

Ook moeten de activiteiten plaatsvinden onder aansturing van de behandelaar. De behandelaar krijgt terugkoppeling over deze activiteiten. Voor de activiteiten is deskundigheid op het niveau van de behandelaar noodzakelijk. Hierbij valt te denken aan (para)medische of gedragswetenschappelijke deskundigheid.

De zorg wordt verleend door een hoofdbehandelaar GGZ: psychiater, klinisch (neuro) psycholoog, psychotherapeut of specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater of verpleegkundig specialist GGZ. De zorg in de GGZ-instelling wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijkheid voor de zorg. Onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar mag een deel van de zorg ook worden verleend door een medebehandelaar. Een medebehandelaar moet een beroep uitoefenen zoals vermeld in de DBC-beroepentabel GGZ die is vastgesteld door de NZa.

Voorschrijfvereisten

U moet zich in eerste instantie wenden tot de MGD/MGGZ. Voor niet-klinische geestelijke gezondheidszorg is een voorschrift van een MGGZ-arts, huisarts, bedrijfsarts of specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk. Een psychiater die een behandelplan na verwijzing van een huisarts is gestart, kan op basis van deze verwijzing doorverwijzen.

Uitgesloten behandelingen

U hebt geen recht op:

•       Zorg bij leerstoornissen;
•       Zelfhulp;
•       Preventie en dienstverlening;