Home
Vergoeding kraamzorg ziektekostenverzekering SZVK

Bevalling zonder medische noodzaak

a. Volledige vergoeding van het honorarium voor verloskundige zorg (inclusief voor-en nazorg);

b. Volledige vergoeding van de verblijfskosten in het ziekenhuis of het gecontracteerde geboortecentrum;

c. Vergoeding van kraamzorg thuis, geregeld door Univé Kraam D8601-201410 pag. 9 van 15 zorg, van minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur binnen een periode van tien dagen direct aansluitend op de bevalling. Het daadwerkelijke aantal uren kraamzorg is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en wordt vastgesteld en toegekend door het kraamcentrum. Het kraamcentrum bepaalt het recht op het aantal uren kraamzorg op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg staat op de website van de SZVK. Deze kraamzorg moet ten minste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum worden aangevraagd. Voor informatie over deze kraamzorg en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Univé Kraamzorg telefoonnummer: 0800 – 899 80 99 (gratis);

d. Vergoeding van preconceptiezorg.

In plaats van kraamzorg thuis, geregeld door Univé Kraamzorg, kan worden gekozen voor een vaste vergoeding van € 1.475 per bevalling. Voorwaarde hierbij is dat de deelnemer zelf heeft voorzien in professionele kraamzorg door een verpleegkundige dan wel kraamverzorgende. Na afloop van de kraamperiode dient een kopie van het diploma van de door de deelnemer gecontracteerde verpleegkundige/kraamverzorgende te worden overgelegd om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor elke wegens opname in het ziekenhuis verbleven dag (met uitzondering van de dag van ontslag uit het ziekenhuis) wordt op de vergoeding € 147,50 in mindering gebracht.

Verloskundige zorg omvat tevens counseling en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) oftewel tweede trimester echo. Als u geen medische indicatie hebt, krijgt u de combinatietest volledig vergoed en de niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt deels vergoed via een subsidieregeling vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wel geldt er een eigen bijdrage van € 175. Meer informatie hierover vindt u op www.meerovernipt.nl. Het structureel echoscopisch onderzoek dient te worden uitgevoerd door een zorgaanbieder met een vergunning volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek of door een zorgaanbieder, die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. Voor de NIPT kan de deelnemer terecht in een universitair centrum en voor invasieve diagnostiek in een centrum voor prenatale diagnostiek.

Bevalling met medische noodzaak

a. Volledige vergoeding van het honorarium voor verloskundige zorg (inclusief voor-en nazorg);

b. Volledige vergoeding van de verblijfskosten voor moeder en kind tezamen in de verzekerde klasse van het ziekenhuis of het gecontracteerde geboortecentrum;

c. Vergoeding van kraamzorg thuis, geregeld door Univé Kraamzorg, van minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur binnen een periode van tien dagen direct aansluitend op de bevalling. Het daadwerkelijke aantal uren kraamzorg is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en wordt vastgesteld en toegekend door het kraamcentrum. Voor elke wegens opname in het ziekenhuis verbleven dag (met uitzondering van de dag van ontslag uit het ziekenhuis) wordt het maximum van 80 uur kraamzorg verminderd met acht uur. Deze kraamzorg moet ten minste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum aangevraagd worden. Voor informatie over deze kraamzorg en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Univé Kraamzorg, telefoonnummer: 0800-899 80 99 (gratis).

In plaats van kraamzorg thuis, geregeld door Univé Kraamzorg, kan worden gekozen voor een vergoeding van maximaal € 1.475 per bevalling. Voorwaarde hierbij is dat de deelnemer zelf heeft voorzien in professionele kraamzorg door een verpleegkundige dan wel kraamverzorgende. Na afloop van de kraamperiode dient een kopie van het diploma van de door de deelnemer gecontracteerde verpleegkundige/kraamverzorgende te worden overgelegd om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor elke wegens opname in het ziekenhuis verbleven dag (met uitzondering van de dag van ontslag uit het ziekenhuis) wordt op de vergoeding € 147,50 in mindering gebracht.

Verloskundige zorg omvat tevens counseling en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) oftewel tweede trimester echo. De niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek voor zwangere deelnemers worden vergoed op medische indicatie. Het structureel echoscopisch onderzoek dient te worden uitgevoerd door een zorgaanbieder met een vergunning volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek of door een zorgaanbieder, die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. Voor de NIPT kan de deelnemer terecht in een universitair centrum en voor invasieve diagnostiek in een centrum voor prenatale diagnostiek.

Kraampakket

Aanstaande moeders kunnen aanspraak maken op een door Univé Kraamzorg (telefoonnummer: 0800-8998099, gratis) verzorgd kraampakket. Aanspraak bestaat vanaf de vierde maand van de zwangerschap. Het pakket dient afgeleverd te kunnen worden op een door de deelnemer gekozen adres in Nederland. Verzending van een kraampakket naar het buitenland is niet mogelijk. Deelnemers, die verblijven op Aruba, Curaçao, St. Maarten en het niet-Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden (BES-eilanden) kunnen een kraampakket verkrijgen bij de MGD aldaar. Kraampakketten aangeschaft via andere instanties of via de detailhandel komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Uitgestelde kraamzorg

Vergoeding van maximaal 12 uur kraamzorg thuis, geregeld door Univé Kraamzorg, direct aansluitend op een bevalling en verblijf op medische indicatie in het ziekenhuis van minimaal acht dagen. Vergoeding is alleen mogelijk na verwijzing van de behandelend arts. Deelnemers die een kind jonger dan één jaar adopteren, kunnen eveneens aanspraak maken op maximaal 12 uur uitgestelde kraamzorg.

Het daadwerkelijk aantal uren kraamzorg is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en wordt vastgesteld en toegekend door Univé Kraamzorg. Voor informatie over deze kraamzorg en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Univé Kraamzorg, telefoonnummer: 
0800-899 80 99 (gratis).

Prenataal onderzoek

De kosten van prenataal onderzoek zonder medische indicatie voor deelnemers wordt vergoed. Onder prenataal onderzoek wordt een combinatietest verstaan: nekplooimeting en serumtest. De combinatietest dient te worden uitgevoerd door een zorgaanbieder met een vergunning volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek of door een  zorgaanbieder, die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening.

Lactatiekundig consult

Lactatiekundig consult door een lactatiekundige voor de moeder bij problemen met borstvoeding. De verwijzing vindt plaats door een verloskundige, kraamcentrum, consultatiebureauarts of jeugdgezondheidszorg-verpleegkundige. De verwijzing vindt plaats volgens het Verwijzingsprotocol naar de Lactatiekundige. Dit protocol is op aanvraag verkrijgbaar. De vergoeding bedraagt maximaal € 100 per bevalling.

Zwangerschapscursussen

Cursussen tijdens de zwangerschap ter voorbereiding op de bevalling georganiseerd door een thuiszorgorganisatie, een kraamcentrum, een verloskundige(praktijk) of verzorgd door een yogadocent die lid is van de Vereniging Yogaleerkrachten Nederland (VYN). De vergoeding bedraagt maximaal € 75 per bevalling.