Home
Vergoeding medisch-specialistische zorg ziektekostenverzekering SZVK

U ontvangt een vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden met inbegrip van het daarbij behorende laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, verbandmiddelen en hulpmiddelen. De zorg wordt verleend door een medisch-specialist. Als dit tot het deskundigheidsgebied behoort van de desbetreffende zorgaanbieder, mag de zorg ook worden verleend door een klinisch fysicus audioloog, specialist ouderengeneeskunde, SEH-arts (spoedeisende hulp arts), verpleegkundig specialist of physician assistant. Onder medisch specialistische zorg is ook begrepen:

-   Begeleiding bij stoppen met roken;
-   Second opinion door een medisch-specialist. Er is sprake van een second opinion als aan de volgende voorwaarden is voldaan: er is een verwijzing van de behandelend huisarts of medisch-specialist voor een second opinion. De second opinion moet betrekking hebben op de geneeskundige zorg van de deelnemer zoals reeds besproken met de eerste behandelaar. De deelnemer moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke behandelaar; deze houdt de regie over de behandeling.
 

De volgende bepalingen gelden:

a. Indien opname plaatsvindt in een hogere klasse worden de kosten vergoed tot het bedrag dat voor verpleging en behandeling zou zijn berekend in de klasse waarop de deelnemer recht heeft (zie ook artikel 4.7. Verblijf in een instelling);

b. De deelnemer is voor medisch specialistische zorg in eerste instantie aangewezen op het Centraal Militair Hospitaal. Als het CMH de deelnemer doorverwijst voor een behandeling zoals onderstaand vermeld, vindt de deelnemer de door de maatschappij op basis van kwaliteitscriteria voor goede zorg gecontracteerde zorgaanbieders in het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker. Dit betekent dat de maatschappij bepaalde medisch-specialistische zorg alleen inkoopt bij zorgaanbieders die voldoen aan deze criteria. Dat geldt met name voor:

1. (Kijk)operatie en combinatiebehandeling (operatie en chemotherapie) in verband met:

•       Alvleesklierkanker;
•       Blaaskanker;
•       Borstkanker;
•       Dikke darmkanker;
•       Endeldarmkanker;
•       Longkanker; – Maagkanker;
•       Prostaatkanker;
•       Slokdarmkanker;

2. Bariatrische chirurgie;
3. Cataractbehandeling (behandeling van staar);
4. Colposcopie (inwendig darmonderzoek) dat wordt uitgevoerd nadat de deelnemer heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker en een uitnodiging heeft ontvangen voor verder vervolgonderzoek;
5. Knievervanging;
6. Heupvervanging. Het kan zijn dat het dichtstbijzijnde ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum niet door de maatschappij is gecontracteerd voor deze zorg;

c. Indien er sprake is van een onacceptabele wachttijd voor medisch-specialistische zorg kan er contact opgenomen worden met Univé Afdeling Zorgadvies en bemiddeling telefoonnummer: (088) 131 16 17; d. Voor een aantal medisch-specialistische behandelingen is voorafgaande schriftelijke toestemming van de maatschappij vereist. Deze behandelingen staan op de Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van Zorgverzekeraars Nederland. Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer: (072) 527 76 77.
 

Onder medisch-specialistische zorg is ook begrepen:

a. Tot 1 januari 2016 behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten (klachten waar geen duidelijke oorzaak voor gevonden kan worden) met toepassing van anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken;
b. Tot 1 januari 2017 behandeling van therapieresistente hypertensie met toepassing van percutane renale denervatie;
c. Tot 1 januari 2017 behandeling van een herseninfarct met toepassing van intra-arteriële trombolyse, indien de deelnemer deelneemt aan de gerandomiseerde multicenter studie “Multicenter Randomized Clinical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands (MR CLEAN)”;
d. Tot 1 januari 2018 behandeling door middel van transluminale endoscopische step-up benadering van een geïnfecteerde pancreasnecrose;
e. Tot 1 januari 2018 het verrichten van een autologe stamceltransplantatie bij een ernstige therapie refractaire morbus Crohn.