Home
Vergoeding tandheelkundige vergoedingen ziektekostenverzekering SZVK

De verstrekkingen en vergoedingen ten aanzien van tandheelkundige zorg zijn verdeeld in drie groepen:

a. Tandprotheticus en mondhygiënist;
b. Tandheelkundige behandelingen;
c. Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen.

U hebt alleen recht op vergoeding van tandheelkundige zorg verleend door de Defensie Tandheelkundige Dienst. Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor civiele tandheelkundige zorg, is een verwijzing noodzakelijk van de militaire tandarts. Noodhulp in de avond en het weekend wordt vergoed.

Tandprotheticus en mondhygiënist

U ontvangt een volledige vergoeding van de kosten van prothetische voorzieningen door een tandprotheticus. Voor de kosten van preventie en mondhygiëne door een vrijgevestigd mondhygiënist wordt een volledige vergoeding verleend van het tussen de maatschappij en de vrijgevestigd mondhygiënist overeengekomen tarief.

Tandheelkundige behandelingen

Voor de hierna vermelde zorg door een tandarts dan wel een tandarts-orthodontist worden vergoedingen of tegemoetkomingen toegekend tot ten hoogste de in dit artikel vermelde percentages van de geldende Wmg-tarieven en bedragen.

Ingeval een tandarts of een medisch-specialist het nodig oordeelt dat poliklinische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg wordt verleend en daarvan schriftelijk heeft doen blijken, beperkt de vergoeding zich tot het honorarium van de kaakchirurg en de bijkomende ziekenhuiskosten. De vermelde tegemoetkomingen of vergoedingen zijn inclusief materiaal-en techniekkosten.


C Consultatie en diagnostiek (inclusief techniekkosten): 100%


X Maken en/of beoordelen foto’s: 100%


M Preventieve mondzorg: 100%


A Verdoving: 100%


B Verdoving door middel van een roesje: 100%


E Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie): 100%


V Vullingen (inclusief techniekkosten): 100%


R   

– Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening (R29)
- Opbouw plastisch materiaal (R31)
- Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond (R71)
– Vernieuwen schildje van plastisch materiaal (R72) 
– Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties (R74)
– Opnieuw vastzetten plakbrug (R75) Vergoeding (inclusief bijbehorende techniekkosten): 100%

Alle overige behandelingen voor inlays, kronen, bruggen (inclusief bijbehorende techniekkosten): 70%

In één kalenderjaar wordt per deelnemer in de gezamenlijke kosten van meervlaksinlays, kronen en brugdelen een tegemoetkoming toegekend tot ten hoogste zes gebitselementen. Vergoeding van deze verrichtingen boven het gestelde maximum aantal van zes is mogelijk indien voorafgaand machtiging is verstrekt door de commandant Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD).

G Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) (inclusief techniekkosten): 100%
Voor gnathologische behandeling door een erkend centrum voor bijzondere tandheelkunde wordt een tegemoetkoming toegekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1.1.. Eveneens wordt deze vergoeding verleend indien de zorg wordt verleend onder de verantwoordelijkheid van een Nederlandse universiteit.

H Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (inclusief techniekkosten): 100%

P Kunstgebitten (uitneembare prothetische voorzieningen) (inclusief techniekkosten): 100%

T Tandvleesbehandelingen (parodontologie) (inclusief techniekkosten): 100%
Indien parodontologische verrichtingen worden uitgevoerd door een kaakchirurg is eveneens het bepaalde in artikel 4.1.1. van overeenkomstige toepassing.

F Beugels (gebitsregulatie/ orthodontie) (inclusief techniekkosten)

1. Voor gebitsregulatie, in samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische of gnathologische behandeling, is voorafgaande machtiging vereist. Indien in verband met een kaakchirurgische behandeling een machtiging is verkregen en de gebitsregulerende behandeling, door welke omstandigheid dan ook, niet binnen twee jaar wordt gevolgd door de gemachtigde kaakchirurgische behandeling, is de deelnemer verplicht de reeds vergoede bedragen van de gebitsregulatie terug te betalen. De maatschappij kan in overleg met de deelnemer een termijn van terugbetaling vaststellen.

a. Indien samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische behandeling, uitgezonderd de kaakchirurgische ingrepen, vermeld onder H, Chirurgische ingrepen en onder T, Tandvleesbehandelingen: 100%;

b. Indien in samenhang met een gnathologische behandeling vermeld onder G: 100%.

2. Voor gebitsregulatie beperkt tot orthodontische afwijkingen, gediagnostiseerd als IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need/ Dental Health Component) gradatie vier of vijf wordt, na voorafgaande machtiging, een vergoeding verleend van 100%. Het consult benodigd om vast te kunnen stellen of er sprake is van een IOTN-gradatie vier of vijf komt eveneens voor vergoeding in aanmerking.

3. Voor reparatie of vervanging van een beugel (F811A), herstel of vervanging van retentie-apparatuur (F812A) en het plaatsen van een extra retentiebeugel per kaak (F813A): 100%. Om voor vergoeding van deze codes in aanmerking te komen, is geen voorafgaande machtiging van de maatschappij benodigd.

4. In afwijking van artikel 4.14.2. inder F lid 2 kan de adviserend tandarts na overleg met de commandant DTD eveneens toestemming verlenen voor de 100% verogeding van een orthodontische behandeling indien de commandant DTD dit om onderbouwende militaire redenen noodzakelijk acht. Voor overige orthodontische behandelingen geldt een vergoeding van 70%.

De vergoeding voor bijzondere orthodontie (B en C codes) vallen onder 4.14.3..

J Implantaten (implantologie) (inclusief techniekkosten)

Implantaten in de tandeloze kaak: 100% Voor het toekennen van een tegemoetkoming voor implantaten, die alleen eenmalig, voor een tandeloze kaak kunnen worden verstrekt, is voorafgaande machtiging vereist. Voor het toekennen van een tegemoetkoming voor de mesostructuur, de overkappingsprothese en het rebasen van een overkappingsprothese is eveneens voorafgaande machtiging vereist.

Voor de implantaten in de tandeloze kaak, de mesostructuur en de bijbehorende uitneembare prothese wordt een vergoeding verleend van 100%, inclusief materiaal-en techniekkosten. Indien de behandeling plaatsvindt in een Centrum voor bijzondere tandheelkunde bedraagt het vergoedingspercentage voor het honorariumdeel van deze niet-klinische behandeling eveneens 100%.

Indien de behandeling wordt uitgevoerd door een kaakchirurg bedraagt het vergoedingspercentage 100% van het honorarium van de kaakchirurg en de bijkomende ziekenhuiskosten.

Voor het initieel onderzoek implantologie (J01), verlengd onderzoek implantologie (J02), proefopstelling inclusief technieken materiaalkosten (J03), implantaatpositionering op grond van CT-scan (J05) en voor nazorg implantologie (J60 en J61) is geen voorafgaande machtiging vereist. De vergoeding voor de codes J01, J02, J03, J05, J60 en J61 bedraagt 100%, als het onderzoek is verricht door een Defensie tandarts parodontoloog of Defensie kaakchirurg.

Implantaten in de niet-tandeloze kaak (inclusief techniekkosten): 70% Voor implantaten in een niet-tandeloze kaak wordt een vergoeding verleend van 70%, inclusief materiaal-en techniekkosten. Indien de behandeling wordt uitgevoerd door een kaakchirurg bedraagt het vergoedingspercentage eveneens 70% van het honorarium van de kaakchirurg en de bijkomende ziekenhuiskosten.

Uurtarieven (100%)

Voor het toekennen van een tegemoetkoming is voorafgaande machtiging vereist. Voor een second opinion aangaande een tandheelkundig behandelvoorstel wordt maximaal eenmaal per jaar een tegemoetkoming verleend. Voor deze second opinion kan men zich wenden tot de informatiedesk van de Stichting Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer: 0900 202 50 12 (€ 0,25 per minuut).
 

Bijzondere tandheelkundige zorg

De kosten van tandheelkundige behandeling in gevallen, waarin een lichamelijke aandoening, dan wel een aangeboren of verworven tandheelkundige afwijking heeft geleid tot een ernstige functiestoornis van het kauwstelsel, worden vergoed. Het betreft de volgende afwijkingen:

a. Agenesie: het niet aangelegd zijn van blijvende gebitselementen;
b. Amelogenesis imperfecta: een ontwikkelingsstoornis van tandglazuur en of tandbeen;
c. Dento-alveolair defect: een aangeboren defect of een defect ten gevolge van een ongeval, waarbij normale prothetische voorzieningen niet toereikend zijn;
d. Cheiloen/of gnathoen/of palatoschisis: een lip-en/of kaak-en/of verhemeltespleet;
e. Oro-maxillo-faciaal defect: een uitgebreid defect aan de mond of kaak of het aangezicht, eventueel na een voorgaande chirurgische behandeling.

Het recht op vergoeding bestaat uitsluitend indien:

- De behandeling een benadering in teamverband en/of bijzondere deskundigheid vereist en;
- De behandeling plaatsvindt in een door de maatschappij erkend Centrum voor bijzondere tandheelkunde of een gedifferentieerd multidisciplinair centrum en;
- De maatschappij op een daartoe strekkend verzoek, vergezeld van een door hem  goedgekeurd behandelingsplan, tevoren toestemming heeft gegeven.
- De commandant DTD kan eveneens toestemming verlenen voor de 100%-vergoeding van een behandeling indien de commandant DTD dit om onderbouwde militaire redenen noodzakelik acht.

Geen toestemming wordt verleend indien de voorgestelde behandeling niet doelmatig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd is.