Home
Vergoeding verblijf in een instelling ziektekostenverzekering SZVK

Er is aanspraak op vergoeding van de kosten voor medisch noodzakelijk verblijf van 24 uur of langer in verband met huisartsenzorg, verloskundige zorg, medisch-specialistische zorg, gespecialiseerde GGZ en chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard zoals opgenomen in deze verzekeringsvoorwaarden, gedurende een onafgebroken periode van maximaal 3 jaar (1095 dagen), zoals omschreven in artikel 2.12 van het Besluit zorgverzekering. Een onderbreking van maximaal 30 dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 3 jaar (1095 dagen). Onderbrekingen door weekenden vakantieverlof tellen wél mee voor de berekening van de 3 jaar.

Het verblijf vindt plaats in een ziekenhuis, op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, in een GGZ-instelling of in een revalidatie instelling of op een locatie waar de zorg onder verantwoordelijkheid van de huisarts plaatsvindt die voldoet aan de eisen zoals de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) deze stelt aan een instelling. Voor verblijf is een voorschrift noodzakelijk van een MGD-arts, MGGZ-arts, huisarts, verloskundige, medisch-specialist, psychiater of kaakchirurg. Zij stellen vast of verblijf medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg.

De volgende bepalingen gelden:

a. Indien er sprake is van een verblijf in een ziekenhuis van meer dan 21 dagen, moet een verzoek tot voortgezet ziekenhuisverblijf bij de maatschappij worden ingediend, onder opgave van de reden van verdere medisch-specialistische behandeling en verblijf in een ziekenhuis;

b. Op het moment dat niet langer medische gronden voor medisch-specialistische hulp in combinatie met verblijf in een ziekenhuis aanwezig zijn, dient dit direct aan de maatschappij te worden gemeld;

c. Indien er sprake is van een onacceptabele wachttijd voor een opname kan er contact opgenomen worden met Univé Afdeling Zorgadvies en bemiddeling telefoonnummer: (088) 131 16 17.