Home
Militair uit dienst, SZVK, Zorgzaam, zorgverzekering Zorgzaam, zorgverzekering postactieve militairen, uitkeuring

Verlaat u de actieve dienst? Dan wordt u zonder medische selectie direct na ontslag automatisch overgezet naar Zorgzaam. U krijgt de basisverzekering Zorgzaam en een aanvullende verzekering van Zorgzaam aangeboden. Indien u met pensioen gaat en wilt dat de premie van Zorgzaam via het ABP geïnd wordt neem dan contact op met Zorgzaam om dat door te geven. Kijk voor meer informatie op www.zorgzaamverzekerd.nl

Geneeskundig onderzoek bij dienstverlating

Als u de actieve dienst verlaat, bent u verplicht een geneeskundig onderzoek te ondergaan (Militaire Ambtenarenwet art. 12h) teneinde de overdracht van de zorg, medisch en tandheelkundig, te waarborgen. Dit werd voorheen uitkeuren genoemd.
 
Hiervoor is het noodzakelijk dat tijdig, minimaal 2 maanden voor de datum van ontslag, een afspraak wordt gemaakt bij het gezondheidscentrum of ziekenboeg waar u onder valt. Het betreft een afspraak zowel bij de medische dienst als de tandheelkundige dienst. Maak de afspraak tijdig en niet op de dag van uitrouleren/uitboeken. Hiermee voorkomt u dat u terug moet komen en is het mogelijk een behandelplan te maken voor bestaande (dienst gerelateerde) klachten. U dient er zelf voor te zorgen dat er een civiele huisarts en tandarts is en dat zij de informatie van het geneeskundig onderzoek ontvangen. 
 
Bij dit onderzoek wordt nagegaan of er nog klachten of behandelingen zijn, of er dienst gerelateerde klachten of aandoeningen zijn, of het gebit gesaneerd is en wordt een overdracht geschreven voor de civiele huisarts of tandarts. U ontvangt deze overdracht zelf, eventueel op het huisadres.

Voor vragen kunt u terecht bij uw gezondheidscentrum of ziekenboeg. Download voor meer informatie de brochure 'Van militaire naar civiele zorgverlening'.
 

Ziektekosten SZVK na einde actieve dienst

Hebt u vragen over het recht op (na)zorg die nog voor rekening komt van de SZVK, nadat u de actieve dienst hebtverlaten (LOM, FLO, etc.). Bekijk dan de Verzekeringsvoorwaarden SZVK basispakket en uitbreiding basispakket of artikel 7.5 en artikel 9.3:
 
Artikel 7.5: Voltooiing behandeling na beëindiging actieve dienst
De deelnemer, die op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, buiten zijn schuld om, nog onder daadwerkelijke militair medisch-specialistische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze behandeling, onder de voorwaarden van het basispakket en de uitbreiding basispakket. 
 
Artikel 9.3: Begin en einde van de dekking 
De deelnemer heeft recht op vergoeding van de kosten, zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden, voor zover gemaakt tijdens de periode waarin deze verzekering van kracht is. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/of de datum van de leverantie, en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. In het geval de nota betrekking heeft op een DBC die is aangevangen voor de einddatum van de verzekering, geldt een maximale periode van 365 dagen na opening van de DBC voor gespecialiseerde GGZ of na 120 dagen voor medisch-specialistische zorg. 
 
Hieronder volgen enkele voorbeelden waarin we uitleggen wat er met de artikelen 7.5 en 9.3 wordt bedoeld.
Als er nog behandelingen fysiotherapie noodzakelijk zijn en deze worden door de MGD arts gegeven, dan vallen deze tot maximaal 3 maanden na het verlaten van de actieve dienst onder de voorwaarden van de SZVK.
Is er bij het CMH, voorafgaand aan het verlaten van Defensie, een DBC geopend dan mag de behandeling, die onder de geopende DBC valt, afgemaakt worden. Wel is het raadzaam dit te bespreken met de behandelend arts van het CMH. Als het een chronische aandoening betreft, is een snelle verwijzing naar een civiele arts in de regel raadzaam.
Ook komt het regelmatig voor dat er vragen komen over de aanschaf van een hoortoestel. Is er tijdens de uitkeuring gebleken dat er gehoorschade is, dan is het belangrijk dat het vervolgtraject direct wordt opgestart. Het hoortoestel moet, om voor vergoeding van de SZVK in aanmerking te komen, geleverd zijn vóór het verlaten van de actieve dienst. Ons advies is om in voorkomende gevallen contact met onze Helpdesk op te nemen. Het telefoonnummer van de Helpdesk is 072 527 76 77. De Helpdesk is dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur te bereiken.