Plaatsing buiten Nederland

Deze pagina is bedoeld voor militairen die geplaatst worden en gaan wonen in het buitenland.

Onder "plaatsing in het buitenland" wordt verstaan: de situatie dat de actiefdienende militair en diens gezinsleden, alsmede de situatie, waarin burgermedewerkers van Defensie en hun gezinsleden met toestemming van de Minister van defensie buiten Nederland zijn geplaatst.

Bij een plaatsing in het buitenland komt een hoop kijken. Zo krijgt u in de voorbereiding veel informatie. De SZVK probeert op een overzichtelijke manier informatie te geven over uw medische zorg tijdens uw plaatsing in het buitenland.

Hieronder leest u in het kort de informatie over uw medische zorg tijdens plaatsing in het buitenland. Door op de betreffende link te klikken krijgt u meer informatie per onderwerp:

Als u alle informatie op de website hebt gelezen die voor u van toepassing is en nog vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Let op: Gaat u zorg in het buitenland afnemen en het betreft geen spoedeisende hulp dan raden we u aan contact op te nemen met onze klantenservice. Wij denken met u mee en kunnen u meer informatie geven over de vergoeding en waar nodig alternatieven adviseren. Dit kan onverwachte problemen en kosten voorkomen.

Verhuisbericht bij plaatsing buitenland doorgeven aan de SZVK

Het ministerie van Defensie stuurt de SZVK een overzicht van de defensiemedewerkers die zijn aangewezen voor plaatsing in het buitenland. De SZVK verwerkt in het systeem dat u gedurende de door Defensie aangegeven periode wordt geplaatst in het buitenland.

Wat moet u zelf nog regelen:

  1. Indien uw gezin bij Zorgzaam verzekerd is dan dient u bij Zorgzaam aan te geven wie mee verhuizen naar het buitenland;
  2. U dient een verhuisbericht te sturen met het adres waar de post van de SZVK naar toe kan worden gestuurd;
  3. U dient uw Nederlandse bankrekening aan te houden. Via deze bankrekening zullen de nota's worden verrekend indien u geld terug krijgt of moet betalen.

U blijft verzekerd bij de SZVK

Als militair valt u niet onder de zorgverzekeringswet (ZVW) en blijft de SZVK in opdracht van het ministerie van Defensie uitvoering geven aan de zorgverzekering voor militairen. In sommige landen zijn de kosten lager dan in Nederland en in andere landen juist weer hoger, maar alles wordt vergoed volgens de Nederlandse maatstaf. Het kan ook betekenen dat zorg die wij in Nederland niet kennen helemaal niet wordt vergoed.

Medische zorg nodig tijden uw plaatsing

De kosten worden vergoed volgens de in Nederland geldende voorwaarden en indicatiestellingen, waarbij het niveau van de zorg vergelijkbaar dient te zijn met de in Nederland geboden zorg. De maximale vergoedingen kunnen worden aangepast, indien de buitenlandse tarieven afwijken van de in Nederland gangbare tarieven.

Indien de deelnemer geen gebruik kan maken van het aanbod van de militaire tandheelkundige verzorging door de MGD worden de kosten van inlays, kronen en brugwerk voor 70% en overige tandheelkundige zorg voor 100% vergoed. In artikel 3.4. staat een nadere toelichting op de vergoeding van de kosten. De kosten van medisch noodzakelijk vervoer van de verblijfplaats naar Nederland (repatriëring) zijn volledig gedekt inclusief de kosten van noodzakelijke medische begeleiding, uitsluitend na voorafgaande machtiging door de SZVK. De vervoerskosten van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar Nederland zijn eveneens volledig gedekt

U dient, net als in Nederland, ook in het buitenland zoveel mogelijk gebruik te maken van de Militair Geneeskundige Dienst (MGD). Ook meegeplaatste gezinsleden mogen hier in het buitenland gebruik van maken. U blijft Wlz verzekerd.

Let op: Zorg die niet voorkomt in de verzekeringsvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht worden helemaal NIET wordt vergoed.

Nota's ziektekostenkosten tijdens uw plaatsing in het buitenland indienen

Nota’s tot € 250 buiten EU/EER/Verdragslanden dient u zelf voor te schieten en aan de SZVK aan te bieden. Bij spoedeisende zorg dient, indien nodig voor garantstelling c.q. voorschotbetaling (in de VS en Canada) contact te worden gelegd met de contactpersoon van Defensie .In overige gevallen dient de deelnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de SZVK Alarmcentrale. Mocht u een nota ontvangen van uw buitenlandse zorgaanbieders dan kunt u deze indienen via de contactpersoon. De contactpersoon is alleen uw aanspreekpunt voor de financiële afwikkeling van de door u ingediende nota’s bij de contactpersoon of het regelen van de betaling van uw nota’s aan de buitenlandse zorgaanbieder. Bekijk hier wie de contactpersonen in het buitenland zijn. Voor zorginhoudelijke vragen is de contactpersoon niet uw aanspreekpunt. Neem voor zorginhoudelijke vragen contact op met de klantenservice.

U dient uw rekeningnummer (IBAN) in Nederland te handhaven voor het incasseren van eventuele eigen bijdragen.