SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Tijdelijk verblijf buiten Nederland

Verblijft u tijdelijk buiten Nederland? Dan gelden er bepaalde regels rondom vergoedingen van zorg in het buitenland.

Wanneer u tijdelijk buiten uw woonland verblijft, bijvoorbeeld voor een vakantie, hebt u recht op medisch spoedeisende hulp. Kosten tot € 225,- dient u zelf voor te schieten. Bij terugkeer kunt u deze kosten op de gebruikelijke wijze declareren. Verwacht u grote kosten (bijv. ziekenhuisopname)? Dan is het belangrijk om de SZVK Alarmcentrale (tel. (+31)88-0270 750) in te schakelen. Deze alarmservice neemt de zorg van de verzekerde over en kan een vervangend formulier aan de buitenlandse zorgaanbieder (laten) verstrekken. Dit telefoonnummer kunt u tevens vinden op uw SZVK-pasje. Neem dit pasje altijd mee.

Voorwaarden

Indien u zich gedurende een periode van maximaal 12 maanden buiten Nederland, het land van plaatsing of het land van vestiging bevindt zonder zich daar naartoe te hebben begeven met het oogmerk aldaar een medische behandeling te ondergaan, worden de kosten van spoedeisende medisch noodzakelijke zorg, conform de in Nederland geldende voorwaarden en indicatiestellingen vergoed voor:

a. Niet-klinische zorg: met inachtneming van de in deze regeling genoemde eigen bijdragen en maximale vergoedingen;
b. Klinische zorg: indien en onder voorwaarde dat de als dan noodzakelijk geworden ziekenhuisopname is gemeld aan de SZVK Alarmcentrale, telefoonnummer: (+31)88-0270 750, en deze namens de SZVK toestemming heeft gegeven voor opname.

Vergoedingen

De maximale vergoedingen kunnen worden aangepast, indien de buitenlandse tarieven sterk afwijken van de in Nederland gangbare tarieven. De kosten van medisch noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde medisch-specialist worden volledig vergoed. De kosten van medisch noodzakelijk vervoer van de verblijfplaats naar Nederland (of het land van vestiging bij permanente vestiging) worden volledig vergoed. Hiertoe behoren ook de kosten van noodzakelijke medische begeleiding (uitsluitend na voorafgaande machtiging door de SZVK). Tevens worden de vervoerskosten van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar Nederland (of het land van vestiging bij permanente vestiging in het buitenland) volledig vergoed.

Behandeling en behandelingsmethoden in het buitenland, die naar aard en omvang in Nederland niet kunnen worden gerekend tot geneeskundige of heelkundige zorg zoals gebruikelijk is in de kring van medische beroepsgenoten, komen niet voor vergoeding of tegemoetkoming in de kosten in aanmerking.

De SZVK kan, na advies van de medisch adviseur, besluiten een vergoeding van of een tegemoetkoming in de kosten toe te kennen in die bijzondere gevallen, waarin de geneeskundige behandeling en verzorging niet in Nederland en niet in het land van verblijf kan plaatsvinden.

Indien u zich op eigen initiatief voor geneeskundige behandeling en verzorging wendt tot een zorgaanbieder in een ander EU-/EER-of verdragsland dan Nederland, het land van vestiging of plaatsing, geldt er een maximale vergoeding. Hiervoor dient u vooraf wel een machtiging aan te vragen. De vergoeding van deze kosten is ten hoogste 100% van de kosten die gemaakt worden als de behandeling in Nederland zou zijn verricht en volgens de dekking van het pakket Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) zou zijn vergoed. Meer informatie over verdragslanden vindt u op de website van het CAK.

De kosten van medisch noodzakelijk ziekenvervoer per ambulance, taxi of auto vergoeden we in dat geval tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat op grond van artikel 4.16. zou zijn vergoed aan kosten van vervoer tussen uw woonplaats en de dichtstbijzijnde plaats waar de zorg zou kunnen worden verleend. Ter toelichting: opdat vooraf duidelijkheid wordt verkregen over de exacte hoogte van de vergoeding in dat specifieke geval, is het aan te bevelen dat u in een voorkomend geval van te voren met de SZVK contact opneemt.

Heeft u in het buitenland medisch specialistische zorg nodig (bij spoed) zoals bijv. bij een wintersport- of duikongeval dan moet u contact opnemen met de SOS alarmcentrale via (+31)88-0270 750. Dit nummer staat op de achterkant van uw verzekeringspas. De kosten van medisch noodzakelijke zorg en vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of medisch noodzakelijke repatriëring naar Nederland worden, na overleg met de SOS alarmcentrale, volledig vergoed.

Veelgestelde vragen

Mocht u op vakantie zorgkosten maken in het buitenland dan worden deze vergoed conform de verzekeringsvoorwaarden SZVK. Met een reisverzekering kunt u u verzekeren voor materiële schade zoals bagage, maar ook voor persoonlijke schade zoals een ongeval (letselschade) die u in uw vakantie of tijdens uw reis kan oplopen. Voor deze schade bent u niet via de SZVK verzekerd.

Mocht u op bijv. wintersport- of duikvakantie zorgkosten maken in het buitenland dan worden deze vergoed conform de verzekeringsvoorwaarden SZVK. Met een reisverzekering kunt u u verzekeren voor materiële schade zoals bagage, maar ook voor persoonlijke schade zoals een ongeval (letselschade) die u in uw vakantie of tijdens uw reis kan oplopen. Voor deze schade bent u niet via de SZVK verzekerd.
Naar boven