SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Hulpmiddelen


Hulpmiddelen vergoeding gaat over hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De kosten van aanschaf, dan wel bruikleen, correctie, vervanging en herstel van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen worden vergoed overeenkomstig de Regeling zorgverzekering (inclusief de daarin opgenomen maximumbedragen en eigen bijdragen) en het door de SZVK vastgestelde Reglement hulpmiddelen SZVK.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

In het Reglement hulpmiddelen  is opgenomen welke leverancier het hulpmiddel of het verbandmiddel mag leveren en of het hulpmiddel of verbandmiddel in eigendom of bruikleen wordt verstrekt. Tevens zijn de voorwaarden met betrekking tot de hulpmiddelenverstrekking en de specifieke, per hulpmiddelengroep geldende vereisten opgenomen.

De te verstrekken hulpmiddelen dienen noodzakelijk, doelmatig en niet onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd te zijn, een en ander ter beoordeling van de SZVK. De genoemde gebruikstermijn van het desbetreffende hulpmiddel en de maximum te leveren aantallen/stuks zijn richtinggevend. Als dit nodig is, kan hiervan worden afgeweken. De kosten van normaal gebruik van het hulpmiddel zijn voor uw rekening, tenzij in de Regeling zorgverzekering, het Reglement hulpmiddelen en/of deze verzekeringsvoorwaarden anders bepaald. Onder de kosten van normaal gebruik worden onder meer verstaan de kosten van energiegebruik en batterijen, met uitzondering van de batterijen van hoortoestellen.

Daar waar de SZVK dit heeft aangegeven in het Reglement hulpmiddelen SZVK, is voor aanschaf, vervanging, herstel of bruikleen van het desbetreffende hulpmiddel, voorafgaande toestemming vereist. Bij deze toestemming kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Sommige groepen van hulpmiddelen zijn in de Regeling zorgverzekering functiegericht omschreven. Dit betekent dat de SZVK in het reglement kan bepalen welke hulpmiddelen daar onder vallen. Wilt u een hulpmiddel dat behoort tot de groep van functiegericht omschreven hulpmiddelen, maar is dit hulpmiddel niet in het Reglement hulpmiddelen SZVK opgenomen, dan kunt u een aanvraag bij de SZVK indienen.

Voor optische hulpmiddelen, geleverd door een erkende leverancier, wordt alleen een tegemoetkoming of vergoeding toegekend, indien er een verwijskaart is van een militair huisarts of militair specialist.

De verwijskaart van de huisarts of medisch-specialist mag niet ouder zijn dan drie maanden op de datum van levering van de desbetreffende optische hulpmiddelen en op de factuur dient de sterkte van de glazen of lenzen vermeld te staan. Reparatiekosten voor optische hulpmiddelen komen niet voor toekenning van enige tegemoetkoming in aanmerking. U dient zich voor het verkrijgen van een voorschrift van bandagecontactlenzen te wenden tot de oogarts van het Centraal Militair Hospitaal.

Voor vergoeding van hulpmiddelen bij plaatsing in het buitenland dient u vooraf toestemming te vragen bij de SZVK.

Bijzonderheden zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding:

  • Een tweede zuurstofvoorziening komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  • De deelnemer kan contact opnemen met de leverancier voor een voorziening tijdens vakantie in Nederland of buitenland.
  • In geval van levering van zuurstof in het buitenland wordt maximaal het in Nederland geldende marktconforme tarief vergoed. Indien de kosten hoger zijn dan het marktconforme Nederlandse tarief dan moet de deelnemer zelf het verschil bijbetalen.
  • De kosten van zuurstof gedurende de vliegreis komen niet in aanmerking voor vergoeding.
  • De zorg omvat niet: een saturatiemeter.
  • De maximale vergoeding van stroomkosten bij thuisgebruik van zuurstofapparatuur bedraagt € 2,16 per dag. Er kan een extra toeslag gelden. Voor de actuele tarieven verwijzen u naar de website van de SZVK.
  • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven