SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Tandheelkundige vergoedingen


Een tandarts is iemand die gespecialiseerd is in alles wat met de gezondheid van tanden te maken heeft. De verstrekkingen en vergoedingen ten aanzien van tandheelkundige zorg zijn verdeeld in drie groepen: a) Tandprotheticus en mondhygiënist, b) Tandheelkundige behandelingen en c) Bijzondere tandheelkundige zorg.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De deelnemer heeft alleen recht op vergoeding van tandheelkundige zorg verleend door de Defensie Tandheelkundige Dienst. Vergoeding voor civiele tandheelkundige zorg is alleen onder onderstaande voorwaarden toegestaan.

Noodhulp in de avond en het weekend voor civiele tandheelkundige zorg wordt vergoed, onder de daarbij geldende verzekeringsvoorwaarden.

De verstrekkingen en vergoedingen ten aanzien van tandheelkundige zorg zijn verdeeld in drie groepen:

Tandprotheticus en mondhygiënist

Volledige vergoeding van de kosten van prothetische voorzieningen door een tandprotheticus. Voor de kosten van preventie en mondhygiëne door een vrijgevestigd mondhygiënist wordt een volledige vergoeding verleend van het tussen de SZVK en de vrijgevestigd mondhygiënist overeengekomen tarief.

Tandheelkundige behandelingen

Voor de hierna vermelde zorg door een tandarts dan wel een tandarts-orthodontist worden vergoedingen of tegemoetkomingen toegekend tot ten hoogste de in dit artikel vermelde percentages van de geldende Wmg-tarieven en bedragen. Ingeval een tandarts of een medisch-specialist het nodig oordeelt dat poliklinische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg wordt verleend en daarvan schriftelijk heeft doen blijken, beperkt de vergoeding zich tot het honorarium van de kaakchirurg en de bijkomende ziekenhuiskosten. Er is voorafgaande toestemming nodig voor behandelingen opgenomen in de Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie.

De vermelde tegemoetkomingen of vergoedingen zijn inclusief materiaal- en techniekkosten:

A- en B-codes

Verdoving
Code Behandeling Vergoeding
Alle A-codes - 100%
A20 Verdoving met een roesje 100% machtiging vereist
Alle B-codes - 100%

C-codes

Consultatie en diagnostiek, inclusief techniekkosten
Code Behandeling Vergoeding
Alle C-codes - 100%

E-codes

Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
Code Behandeling Vergoeding
Alle E-codes - 100%

F-codes

Voor gebitsregulatie, in samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische of gnathologische behandeling, is voorafgaande machtiging vereist. Indien in verband met een kaakchirurgische behandeling een machtiging is verkregen en de gebitsregulerende behandeling, door omstandigheden anders dan operationele inzet, niet binnen twee jaar wordt gevolgd door de gemachtigde kaakchirurgische behandeling, is de deelnemer verplicht de reeds vergoede bedragen van de gebitsregulatie terug te betalen. De SZVK kan in overleg met de deelnemer een termijn van terugbetaling vaststellen.

Samenhang met andere behandelingen
Behandeling Vergoeding
Indien in samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische behandeling, uitgezonderd de kaakchirurgische ingrepen, vermeld onder H, Chirurgische ingrepen en onder T, Tandvleesbehandelingen 100%
Indien in samenhang met een gnathologische behandeling vermeld onder G 100%
Het eerste consult (de intake) voor een orthodontische behandeling
100%
Beugels (gebitsregulatie / orthodontie), inclusief techniekkosten
Code Behandeling Vergoeding
F811A Reparatie of vervanging beugel  100%
F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur 100%
F813A Plaatsing extra retentiebeugel per kaak 100%
F814A Plaatsing retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 100%
F815A  Verwijderen van een spalk  100%

De adviserend tandarts kan na overleg met de Commandant DTD toestemming verlenen voor de 100% vergoeding van een orthodontische behandeling indien de commandant DTD dit om onderbouwde militaire redenen noodzakelijk acht.

Let op: Om voor vergoeding van bovenstaande F- codes in aanmerking te komen, is geen voorafgaande machtiging van de SZVK benodigd.

Overige orthodontische behandelingen
Code Behandeling Vergoeding
Overige F-codes - 70%
De vergoeding voor bijzonder orthodontie (B- en C-codes) vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

G-codes

Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie), inclusief techniekkosten
Code Behandeling Vergoeding
Alle G-codes - 100%

Voor gnathologische behandeling door een erkend centrum voor bijzondere tandheelkunde wordt een tegemoetkoming toegekend overeenkomstig het bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden. Eveneens wordt deze vergoeding verleend indien de zorg wordt verleend onder de verantwoordelijkheid van een Nederlandse universiteit.

H-codes

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie), inclusief techniekkosten
Code Behandeling Vergoeding
Alle H-codes - 100%

J-codes

Voor het toekennen van een tegemoetkoming is voorafgaande machtiging vereist en het rebasen van een overkappingsprothese is eveneens voorafgaande machtiging vereist (tenzij deze worden uitgevoerd door de Defensie Tandheelkundige Dienst). Voor een second opinion aangaande een tandheelkundig behandelvoorstel wordt maximaal éénmaal per jaar een tegemoetkoming verleend.

Implantologie, inclusief techniekkosten
Code Behandeling Vergoeding
J01 Initieel onderzoek implantologie, indien onderzoek verricht is door een Defensie tandarts, parodontoloog of kaakchirurg. Hiervoor is geen voorafgaande machtiging vereist. 100%
J02 Verlengd onderzoek implantologie, indien onderzoek verricht is door een Defensie tandarts, parodontoloog of kaakchirurg. Hiervoor is geen voorafgaande machtiging vereist. 100%
J03 Proefopstelling inclusief materiaal- en techniekkosten. Indien onderzoek verricht is door een Defensie tandarts, parodontoloog of kaakchirurg. Hiervoor is geen voorafgaande machtiging vereist. 100%
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan, indien onderzoek verricht is door een Defensie tandarts, parodontoloog of kaakchirurg. Hiervoor is geen voorafgaande machtiging vereist. 100%
J60
J61
Nazorg implantalogie, indien onderzoek verricht is door een Defensie tandarts, parodontoloog of kaakchirurg. Hiervoor is geen voorafgaande machtiging vereist. 100%
- Implantaten in tandloze kaak. Voor het toekennen van een tegemoetkoming voor implantaten, die alleen eenmalig, voor een tandeloze kaak kunnen worden verstrekt, is voorafgaande machtiging vereist. Voor het toekennen van een tegemoetkoming voor de mesostructuur, de overkappingsprothese en het rebasen van een overkappingsprothese is eveneens voorafgaande machtiging vereist. 100%
-
  • Implantaten in de tandeloze kaak, de mesostructuur en de bijbehorende uitneembare prothese, inclusief materiaal- en techniekkosten
  • Vergoeding honorariumdeel bij niet-klinische behandeling, indien de behandeling wordt uitgevoerd door een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of een gedifferentieerd multidisciplinair centrum
  • Vergoeding honorariumdeel bij kaakchirurg in ziekenhuis, inclusief bijkomende ziekenhuiskosten
100%
Implantaten niet-tandloze kaak, inclusief materiaal- en techniekkosten
Behandeling Vergoeding
Indien uitgevoerd door of vanwege Defensie Tandheelkundige Dienst 100%
Indien uitgevoerd door een andere zorgaanbieder na voorafgaande toestemming van Commandant DTD, Discipline coördinator DTD of tandarts-paradontoloog DTD 100%
Indien uitgevoerd door andere zorgaanbieder zonder voorafgaande toestemming 70%
Indien uitgevoerd door een kaakchirurg bedraagt het vergoedingspercentage eveneens 70% van het honorarium van de kaakchirurg en de bijkomende ziekenhuiskosten 70%

M-codes

Preventieve mondzorg
Code Behandeling Vergoeding
M-codes het eerste consult (exclusief eventuele gebitsafdrukken)
 
100%

Let op: Deze volledige vergoeding betreft alleen het consult zelf. Eventuele gebitsafdrukken die tijdens dit consult worden gemaakt worden zonder goedgekeurde aanvraag vergoed voor 70%.

P-codes

Kunstgebitten (uitneembare prothetische voorzieningen), inclusief techniekkosten
Code Behandeling Vergoeding
Alle P-codes - 100%

R-codes

Kronen
Code Behandeling Vergoeding
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 100%
R31 Opbouw plastisch materiaal 100%
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen / porseleinen kroon in de mond 100%
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 100%
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 100%
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 100%
Overige R-codes Behandelingen voor inlays, kronen, bruggen (inclusief bijbehorende materiaal- en techniekkosten), indien uitgevoerd door of vanwege Defensie Tandheelkundige Dienst.  als deze behandelingen worden uitgevoerd door een andere zorgaanbieder na voorafgaande toestemming van Commandant DTD, Discipline coördinator DTD of tandarts-parodontoloog DTD; 100%
Overige R-codes Behandelingen voor inlays, kronen, bruggen (inclusief bijbehorende materiaal- en techniekkosten), als deze behandelingen zonder voorafgaande toestemming worden uitgevoerd door een andere zorgaanbieder. 70%

In één kalenderjaar wordt in de gezamenlijke kosten van meervlaksinlays, kronen en brugdelen een tegemoetkoming toegekend tot ten hoogste zes gebitselementen. Vergoeding van deze verrichtingen boven het gestelde maximum aantal van zes is mogelijk indien voorafgaand machtiging is verstrekt door de Commandant DTD, Discipline coördinator DTD of regiomanager DTD.

T-codes

Tandvleesbehandelingen (parodontologie), inclusief techniekkosten
Code Behandeling Vergoeding
Alle T-codes - 100%

Indien parodontologische verrichtingen worden uitgevoerd door een kaakchirurg is eveneens het bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Second opinion

Voor een second opinion aangaande een tandheelkundig behandelvoorstel wordt maximaal éénmaal per jaar een tegemoetkoming verleend.

Uurtarieven
Behandeling Vergoeding
De SZVK vergoedt maximaal éénmaal per kalenderjaar een second opinion (C28) bij een tandarts naar keuze. 100%

V-codes

Vullingen, inclusief techniekkosten
Code Behandeling Vergoeding
Alle V-codes - 100%

X-codes

Röntgenfoto's, maken of beoordelen
Code Behandeling Vergoeding
Alle X-codes - 100%

Bijzondere tandheelkundige zorg

De kosten van tandheelkundige behandeling in gevallen, waarin een lichamelijke aandoening, dan wel een aangeboren of verworven tandheelkundige afwijking heeft geleid tot een ernstige functiestoornis van het kauwstelsel, worden vergoed. Orthodontische hulp valt alleen onder de bijzondere tandheelkunde als er sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk is. Specifiek wordt hiermee de osteotomie bedoeld bij de kaakchirurg. Er geldt alleen een vergoeding als het gaat om de behandeling van een zeer ernstige afwijking die vergelijkbaar is met een schisisafwijking (B en C codes). De vergoeding is 100%. Een verwijsbrief is noodzakelijk. Het betreft de volgende afwijkingen:

Vergoede afwijkingen
Agenesie Het niet aangelegd zijn van blijvende gebitselementen
Amelogenesis imperfecta Een ontwikkelingsstoornis van tandglazuur en of tandbeen
Dento-alveolair defect Een aangeboren defect of een defect ten gevolge van een ongeval, waarbij normale prothetische voorzieningen niet toereikend zijn
Cheilo-, gnatho-, palatoschisis Een lip, kaak- of verhemeltespleet
Oro-maxillo-faciaal defect Een uitgebreid defect aan de mond of kaak of het aangezicht, eventueel na een voorgaande chirurgische behandeling

Het recht op vergoeding bestaat uitsluitend indien:

  • De behandeling een benadering in teamverband en/of bijzondere deskundigheid vereist en
  • De behandeling plaatsvindt in een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of een gedifferentieerd multidisciplinair centrum en
  • De SZVK op een daartoe strekkend verzoek, vergezeld van een door hem goedgekeurd behandelingsplan, tevoren toestemming heeft gegeven;
  • De Commandant DTD kan eveneens toestemming verlenen voor de 100%-vergoeding van een behandeling indien de commandant DTD dit om onderbouwde militaire redenen noodzakelijk acht. Geen toestemming wordt verleend indien de voorgestelde behandeling niet doelmatig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd is.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

De deelnemer heeft alleen recht op volledige vergoeding van tandheelkundige zorg verleend door de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD). Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor civiele tandheelkundige zorg, is een verwijskaart noodzakelijk van de militaire tandarts. Voor verwijzing voor zowel parodontale zorg als orthodontie is een verwijsbrief en een verwijskaart van de Defensie Tandheelkundige Dienst noodzakelijk. Noodhulp in de avond en het weekend wordt vergoed, met inachtneming van art 2.1. Geen toestemming wordt verleend indien de voorgestelde behandeling niet doelmatig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd is. De commandant DTD kan toestemming verlenen voor 100%-vergoeding van een behandeling indien dit om onderbouwde militaire redenen noodzakelijk is.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven