Vervoer


Wanneer u behandelingen moet ondergaan in het ziekenhuis of behandelcentrum kunt u, als u daarvoor een medische verklaring heeft, gebruik maken van de vergoedingsregeling voor zittend ziekenvervoer.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen:
a. Medisch noodzakelijk vervoer: vervoer indien u om medische redenen, ter beoordeling van de medisch adviseur en genoegzaam aangetoond door de huisarts of medisch-specialist, niet in staat bent van een openbaar vervoermiddel gebruik te maken;
b. Niet-medisch noodzakelijk vervoer: vervoer indien u geen medische redenen heeft om niet van een openbaar vervoermiddel gebruik te maken.

Lid 2 Voorwaarden

Vergoeding of tegemoetkoming in de kosten wordt verleend in geval van vervoer met een ambulance, (huur)auto, taxi of openbaar vervoermiddel, uitsluitend:
a. Naar en/of van het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar een onderzoek of behandeling wordt ondergaan;
b. Naar en/of van de volgende dichtstbijzijnde inrichtingen of personen:

  • Een polikliniek;
  • Een medisch-specialist of orthodontist; een fysiotherapeut, oefentherapeut Mensendieck, oefentherapeut Cesar of logopedist. Ook is het mogelijk dat (indien medisch noodzakelijk) de behandeling bij u thuis plaatsvindt;
  • Een instrumentenmaker voor het aanmeten of passen van een orthopedisch hulpmiddel;
c. In geval van medisch noodzakelijke repatriëring (niet tijdens varen, inzet, vliegen of oefenen in het buitenland) of vervoer vanuit het buitenland van een stoffelijk overschot (niet overleden tijdens varen, inzet, vliegen of oefenen in het buitenland), indien dat vervoer in de onderscheidene gevallen tot stand is gekomen via bemiddeling van de SZVK Alarmcentrale, telefoonnummer: +31 088 - 0 270 750. De kosten voor repatriëring tijdens varen, inzet, vliegen en oefenen in het buitenland worden vergoed door Defensie.

 

Lid 3

De volgende vergoedingen of tegemoetkomingen worden verleend in geval van:
a. Medisch noodzakelijk vervoer per ambulance of taxi: 100%;
b. Medisch noodzakelijk vervoer per (huur)auto: € 0,32 per km;
c. Indien u bent aangewezen op medisch noodzakelijk vervoer en dit vervoer op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig is, kan de SZVK op verzoek van u een vergoeding voor de kosten van logeren verstrekken van € 75 per dag in plaats van een vergoeding voor de kosten van vervoer. U heeft hiervoor voorafgaande toestemming nodig;
d. Niet-medisch noodzakelijk vervoer per (huur) auto of taxi, alleen indien het doel van de reis gelegen is op minimaal 25 km van de woon- of verblijfplaats en de behandeling/het consult voor vergoeding in aanmerking komt: € 0,09 per km;
e. Vervoer per openbaar vervoermiddel, alleen indien het doel van de reis gelegen is buiten de woon- of verblijfplaats: 100% van de kosten berekend naar de goedkoopste reisgelegenheid;
f. Bij gebruikmaking van een (huur)auto of taxi, in geval van niet-medisch noodzakelijk vervoer, of bij gebruikmaking van een openbaar vervoermiddel, kan in bijzondere gevallen de vergoeding, eveneens worden verleend voor kosten van vervoer van een begeleider, dit ter beoordeling van de medisch adviseur;
g. Indien vervoer heeft plaatsgevonden om te voldoen aan de oproep van de SZVK, de medisch adviseur of de tandheelkundig adviseur, wordt een vergoeding van de reiskosten gegeven, berekend naar de tarieven van de goedkoopste reisgelegenheid per openbaar vervoer;
h. Indien er sprake is van medisch noodzakelijk vervoer dient de declaratie van taxikosten of gebruik van eigen (huur) auto altijd vergezeld te gaan van de in de verzekeringsvoorwaarden bedoelde motivering van de behandelend arts en een kopie van de afspraakkaart;
i. Indien er sprake is van niet-medisch noodzakelijk vervoer dient de declaratie altijd vergezeld te gaan van een kopie van de afspraakkaart.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Voor een tegemoetkoming in of vergoeding van de kosten ter zake van vervoer komt alleen vervoer in aanmerking dat in direct verband staat met ziekte of ongeval, waarvan de kosten door de SZVK of krachtens de Wlz worden vergoed of waarvoor een tegemoetkoming wordt uitgekeerd. U wordt in voorkomend geval met een militair vervoermiddel vervoerd, tenzij het vervoer niet of niet tijdig dan wel niet adequaat kan worden verleend. Aanspraak op vergoeding is alleen mogelijk voor zover de kosten niet declarabel zijn als reiskosten op basis van het Besluit dienstreizen Defensie.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.