SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Zintuiglijk gehandicaptenzorg


Zintuiglijke gehandicaptenzorg betreft multidisciplinaire zorg in verband met (of een combinatie van) beperkingen aan het zicht, gehoor of de spraak als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Vergoed worden de kosten van multidisciplinaire zorg in verband met een visuele beperking, een auditieve beperking, of een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis, gericht op het leren omgaan met of het compenseren van de beperking, met als doel de verzekerde zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Bij de zorg in geval van een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis gaat het uitsluitend om verzekerden tot 23 jaar.
De zorg bestaat uit:

 • diagnostisch onderzoek;
 • interventies die zich richten op het psychisch leren omgaan met de handicap; en
 • interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten.

Naast de behandeling van de persoon met een zintuiglijke beperking gaat het ook om (indirect) systeem gerichte ‘mede’ behandeling van ouders/verzorgende, kinderen en volwassenen, rondom de persoon met een zintuiglijke beperking, die vaardigheden aanleren in het belang van de persoon met deze beperking. In die gevallen waarin er sprake is van het ‘mee behandelen’ vallen alle kosten onder de verzekering van de persoon met de zintuiglijke handicap. 

Geen vergoeding

Onder zintuiglijk gehandicaptenzorg vallen niet:

 • onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren;
 • de complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doofblinden en volwassen prelinguaal doven;
 • de zorg aan verzekerden met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis vanaf 23 jaar;
 • het inslijpen van aangeleerde vaardigheden bij zorg in verband met een auditieve beperking. 

Voorwaarden

U komt bij een visuele beperking (gezicht) in aanmerking voor vergoeding van zintuiglijk gehandicaptenzorg indien:

 • u een gezichtsscherpte van <0.3 aan het beste oog heeft;
 • u een gezichtsveld van <30 graden heeft; of
 • u een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog heeft met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.

Een en ander conform de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap voor diagnostiek voor vaststelling van een visuele beperking.

U komt bij een auditieve beperking (gehoor) in aanmerking voor vergoeding van zintuiglijk gehandicaptenzorg indien:

 • het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen; of
 • als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz.

Een en ander conform de richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC).

U komt bij een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (spraak) in aanmerking voor vergoeding van zintuiglijk gehandicaptenzorg indien:

 • de taalontwikkelingsstoornis te herleiden is tot neurobiologische en/of neuropsychologische factoren;
 • de taalontwikkelingsstoornis primair is. De taalontwikkelingsstoornis is primair wanneer:
  1. andere problematiek (van psychiatrische, fysiologische en/of neurologische aard) ondergeschikt is aan de taalontwikkelingsstoornis; en
  2. de taalontwikkelingsstoornis wordt gekarakteriseerd door ernstige problemen in de taalverwerving van de moedertaal. Het betreft hier dus geen taalverwervings-problematiek in verband met een tweede taal/anders taligheid.

Het zorgtraject in geval van een auditieve beperking start met audiologische hulp. Deze hulp valt niet onder de zintuiglijk gehandicaptenzorg. Deze audiologische hulp bestaat uit: diagnostisch onderzoek van de gehoorfunctie; advisering van de verzekerde over aan te schaffen gehoorapparatuur; voorlichting aan de verzekerden met betrekking tot het gebruik van de apparatuur.

Vergoedingseisen

Voor verblijf is voorafgaand aan de behandeling schriftelijke toestemming van de SZVK vereist.

De deelnemer heeft een verwijzing en een verwijskaart nodig van een militair arts.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven