SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Buitenlanddekking


Onderscheid wordt gemaakt in plaatsing, vestiging en andere redenen van tijdelijk verblijf in het buitenland. Onder “plaatsing in het buitenland” wordt verstaan: de situatie dat de deelnemer ingevolge een dienstopdracht buiten Nederland verblijft. Onder “vestiging in het buitenland” wordt verstaan: de situatie dat de deelnemer zich permanent vestigt in een land buiten Nederland. Onder “andere redenen van tijdelijk verblijf in het buitenland” wordt verstaan de situatie dat:

  • Een in Nederland woonachtige deelnemer tijdelijk buiten Nederland verblijft of;
  • Een in het land van plaatsing woonachtige deelnemer tijdelijk buiten het land van plaatsing verblijft;
  • Een in het buitenland gevestigde deelnemer die tijdelijk buiten het land van vestiging verblijft; om andere redenen dan uitoefening van een bedrijf, beroep of plaatsing. 

Zorgaanbieders die buiten Nederland zijn gevestigd, worden gelijkgesteld met Nederlandse zorgaanbieders indien zij voldoen aan gelijkwaardige wettelijke vereisten.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Aard en omvang dekking

Behandeling en behandelingsmethoden in het buitenland, die naar aard en omvang in Nederland niet kunnen worden gerekend tot geneeskundige of heelkundige zorg, zoals gebruikelijk is in de kring van medische beroeps- genoten, komen niet voor vergoeding of tegemoetkoming in de kosten in aanmerking.

Indeling in verpleegklasse
Ten aanzien van de verpleegklasse heeft de deelnemer bij ziekenhuisopname in het buitenland indien noodzakelijk recht op verpleging in een hogere klasse. Hiervoor is toestemming vereist. Maximale budget vergoedingen en aantallen behandelingen Bij verblijf in het buitenland blijft de in deze voorwaarden opgenomen maximale vergoeding of het aantal behandelingen gelijk. 

Plaatsing in het buitenland

De kosten worden vergoed volgens de in Nederland geldende voorwaarden en indicatiestellingen, waarbij het niveau van de zorg vergelijkbaar dient te zijn met de in Nederland geboden zorg. De vergoedingen kunnen worden aangepast, indien de buitenlandse tarieven afwijken van de in Nederland gangbare tarieven. In Artikel 9 staat een nadere toelichting op de vergoeding van de kosten. De kosten van medisch noodzakelijk vervoer van de verblijfplaats naar Nederland (repatriëring) zijn volledig gedekt inclusief de kosten van noodzakelijke medische begeleiding, uitsluitend na voorafgaande machtiging door de SZVK. De vervoerskosten van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar Nederland zijn eveneens volledig gedekt.

De kosten van de in Nederland gangbare bevolkingsonderzoeken en vaccinaties komen onder dezelfde voorwaarden als in Nederland voor vergoeding in aanmerking.

Bekijk plaatsing buiten Nederland voor meer informatie.

Vestiging in het buitenland

De kosten van zorg worden vergoed volgens de in Nederland geldende voorwaarden en indicatiestellingen, waarbij het niveau van de zorg vergelijkbaar dient te zijn met de in Nederland geboden zorg. De maximale vergoedingen kunnen worden aangepast, indien de buitenlandse tarieven afwijken van de in Nederland gangbare tarieven. Indien in de verzekeringsvoorwaarden een maximum aantal behandelingen of een maximale vergoeding is vastgesteld is deze ook in het buitenland van toepassing en wordt niet verhoogd.

Bekijk vestiging buiten Nederland voor meer informatie.

Tijdelijk verblijf in het buitenland (vakantie)

Indien u zich buiten Nederland, het land van plaatsing of het land van vestiging bevindt en u voldoet aan de voorwaarden, worden de kosten vergoed van spoedeisende medisch noodzakelijke zorg, conform de in Nederland geldende voorwaarden en indicatiestellingen voor:

  • Niet-klinische zorg: met inachtneming van de in deze regeling genoemde eigen bijdragen en maximale vergoedingen;
  • Klinische zorg: indien en onder voorwaarde dat de alsdan noodzakelijk geworden ziekenhuisopname is gemeld aan de SZVK Alarmcentrale, telefoonnummer: +31 88 0 270 700, en deze namens de SZVK toestemming heeft gegeven voor opname.

De maximale vergoedingen kunnen worden aangepast, indien de buitenlandse tarieven sterk afwijken van de in Nederland gangbare tarieven.

De kosten van medisch noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde medisch specialist worden volledig vergoed. De kosten van medisch noodzakelijk vervoer van de verblijfplaats naar Nederland (indien u voor zich permanent in het buitenland heeft gevestigd geldt in plaats van Nederland het land van vestiging) worden volledig vergoed, inclusief de kosten van noodzakelijke medische begeleiding. Tevens worden de vervoerskosten van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar Nederland (indien u zich permanent in het buitenland heeft gevestigd geldt in plaats van Nederland het land van vestiging) volledig vergoed.

Zorg in ander land op eigen initiatief

Indien u zich op eigen initiatief voor geneeskundige behandeling en verzorging wendt tot een zorgaanbieder in een ander EU-/EER-of verdragsland dan Nederland, het land van vestiging of plaatsing, bedraagt de vergoeding van de kosten ten hoogste 100% van de kosten, indien de zorg in Nederland zou zijn verricht en krachtens de dekking van het pakket Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) zou zijn vergoed.

De kosten van medisch noodzakelijk ziekenvervoer per ambulance, taxi of auto worden in dat geval vergoed tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat zou zijn vergoed aan kosten van vervoer tussen uw woonplaats en de dichtstbijzijnde plaats waar de zorg zou kunnen worden verleend.

Ter toelichting: opdat vooraf duidelijkheid wordt verkregen over de exacte hoogte van de vergoeding in dat specifieke geval, is het aan te bevelen dat de deelnemer in een voorkomend geval van te voren met de SZVK contact opneemt. De SZVK kan, na advies van de medisch adviseur, besluiten een vergoeding van of een tegemoetkoming in de
kosten toe te kennen in die bijzondere gevallen, waarin de geneeskundige behandeling en verzorging niet in Nederland en niet in het land van verblijf kan plaatsvinden.

Geen vergoeding

Behandeling en behandelingsmethoden in het buitenland, die naar aard en omvang in Nederland niet kunnen worden gerekend tot geneeskundige of heelkundige zorg, zoals gebruikelijk is in de kring van medische beroeps- genoten, komen niet voor vergoeding of tegemoetkoming in de kosten in aanmerking.

Zorg in ander land op eigen initiatief

Er is geen aanspraak op vergoeding voor geneeskundige behandeling en verzorging in het buitenland of buiten het land van vestiging, voor zover deze geneeskundige behandeling en verzorging uitsluitend of mede het doel vormde van het verblijf aldaar, tenzij vóór de aanvang van de reis een machtiging daartoe is verstrekt door de SZVK.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Het niveau van de zorg dient vergelijkbaar te zijn met de in Nederland geboden zorg.

U bevindt zich gedurende een periode van maximaal 12 maanden buiten Nederland, het land van plaatsing of het land van vestiging.

U verblijft in het buitenland zonder zich daar naar toe te hebben begeven met het oogmerk aldaar een medische behandeling te ondergaan.

Voor klinische zorg geldt de voorwaarde dat de alsdan noodzakelijk geworden ziekenhuisopname is gemeld aan de SZVK Alarmcentrale, telefoonnummer: +31 88 027 07 00, en u namens de SZVK toestemming heeft gegeven voor opname.

De kosten van medisch noodzakelijk vervoer van de verblijfplaats naar Nederland (indien u zich permanent in het buitenland heeft gevestigd geldt in plaats van Nederland het land van vestiging) worden volledig vergoed, inclusief de kosten van noodzakelijke medische begeleiding, uitsluitend na voorafgaande machtiging door de SZVK.

Om vooraf duidelijkheid te verkrijgen over de exacte hoogte van de vergoeding in dat specifieke geval, is het aan te bevelen van te voren met de klantenservice contact op te nemen.

De SZVK kan, na advies van de medisch adviseur, besluiten een vergoeding van of een tegemoetkoming in de kosten toe te kennen in die bijzondere gevallen, waarin de geneeskundige behandeling en verzorging niet in Nederland en niet in het land van verblijf kan plaatsvinden.

Nota’s tot € 250 worden buiten Nederland door u zelf voorgeschoten en met de SZVK app of via de Mijn SZVK omgeving voor vergoeding aan de SZVK aangeboden.

Voor hulpmiddelen en medisch specialistische zorg in het buitenland is altijd vooraf toestemming nodig, tenzij er sprake is van een acute situatie.

De deelnemer die zorg nodig heeft in het buitenland, moet zich primair wenden tot de MGD. Als de MGD de deelnemer verwijst voor civiele medisch-specialistische zorg, dan is de deelnemer verplicht contact op te nemen met de SZVK Alarmcentrale voor toestemming via +31 88 0 270 750.

Kijk voor meer informatie op de pagina Zorg bij buitenlandplaatsing vanaf 1 januari 2024.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven