SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Farmaceutische zorg


Bij de apotheek kunt u op doktersrecept de benodigde geneesmiddelen halen. De apotheker kan u meer vertellen over de werking en dosering van het voorgeschreven middel. Farmaceutische zorg omvat ook advies en begeleiding van apothekers voor medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van de geneesmiddelen.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De kosten van geneesmiddelen farmaceutische zorg conform de bij Regeling zorgverzekering aangewezen geregistreerde geneesmiddelen alsmede de kosten van andere geneesmiddelen als bedoeld in de Geneesmiddelenwet, op voorwaarde dat het rationele farmacotherapie betreft, zoals omschreven in artikel 2.8, eerste lid, sub b. van het Besluit zorgverzekering worden vergoed.

Farmaceutische zorg omvat ook advies en begeleiding zoals apothekers die plegen te bieden voor medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van de in dit lid genoemde geneesmiddelen Geneesmiddelen zijn onderverdeeld in:

 • geregistreerde geneesmiddelen (niet zijnde zelfzorggeneesmiddelen);
 • zelfzorggeneesmiddelen;
 • niet-geregistreerde geneesmiddelen;
 • dieetpreparaten.

Geregistreede geneesmiddelen (niet zijnde zelfzorgmiddelen)

Op de vergoeding van geneesmiddelen is het door de overheid vastgestelde geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)van toepassing. Een geneesmiddel dat de stof bevat waarvan de stofnaam is vermeld op het voorschrift, komt voor vergoeding in aanmerking. Voor de nadere voorwaarden met betrekking tot de toegang tot farmaceutische zorg wordt een Reglement farmacie gehanteerd. Het reglement maakt deel uit van deze verzekeringsvoorwaarden.

Geneesmiddelen, die worden verstrekt uit hoofde van de Regeling van de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse zorgautoriteit worden uitsluitend vergoed als onderdeel van medisch-specialistische zorg. Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname, dagbehandeling of polikliniekbezoek en farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis worden uitsluitend vergoed als onderdeel van medisch-specialistische zorg.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is alleen van toepassing als de geneesmiddelen zonder verwijskaart worden afgehaald bij een civiele apotheek.

Het GVS maakt onderscheid tussen geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn (a) en geneesmiddelen die niet onderling vervangbaar zijn (b).

a. Onderling vervangbare geregistreerde geneesmiddelen Deze geneesmiddelen zijn in groepen verdeeld volgens bepaalde criteria en opgenomen in Bijlage 1a van het GVS. Voor elke groep (cluster) geneesmiddelen heeft de overheid een vergoedingslimiet vastgesteld (de maximale vergoeding die u kunt krijgen). Is het geneesmiddel dat u krijgt voorgeschreven uit die groep duurder, dan betaalt u zelf de kosten boven de vergoedingslimiet als eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt ook voor een magistrale bereiding (apotheekbereiding) van een geneesmiddel waarvoor een eigen bijdrage geldt. Per kalenderjaar betaalt u voor deze geneesmiddelen maximaal een eigen bijdrage van € 250,-.

b. Niet onderling vervangbare geregistreerde geneesmiddelen Deze geneesmiddelen staan in het GVS in Bijlage 1b en worden volledig vergoed. Hiervoor geldt dus geen eigen bijdrage.

Zelfzorgmiddelen

Voor zelfzorggeneesmiddelen geldt dat de deelnemer het geneesmiddel langer dan 6 maanden gebruikt en het is voorgeschreven om een chronische ziekte te behandelen.

Onder strikte voorwaarden (zie lid 5 van dit Artikel) worden alleen die zelfzorggeneesmiddelen vergoed, die behoren tot één van de volgende zes groepen:

 • laxeermiddelen (middelen tegen verstopping in de darmen);
 • kalktabletten;
 • geneesmiddelen bij allergie;
 • geneesmiddelen tegen diarree;
 • geneesmiddelen om de maag leeg te maken;
 • kunsttranen.
U heeft geen recht op vergoeding van deze genoemde zelfzorggeneesmiddelen tijdens de eerste vijftien dagen dat u het zelfzorggeneesmiddel gebruikt.

Niet geregistreerde geneesmiddelen

De deelnemer heeft recht op niet-geregistreerde geneesmiddelen als er sprake is van rationale farmacotherapie. Voor nadere uitleg zie het Reglement Farmacie. De deelnemer heeft recht op de volgende niet-geregistreerde geneesmiddelen:

 1. Geneesmiddelen die de apotheek zelf maakt (eigen bereidingen);
 2. Geneesmiddelen die de apotheker of arts speciaal voor de deelnemer bestelt bij een fabrikant met een fabrikantenvergunning als bedoeld in de Geneesmiddelenwet;
 3. Geneesmiddelen die niet in Nederland op de markt zijn, maar op verzoek van de behandelend arts door de apotheker worden ingevoerd. De deelnemer heeft alleen recht op deze geneesmiddelen als hij een zeldzame aandoening heeft, die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners. De deelnemer heeft alleen recht op deze niet-geregistreerde geneesmiddelen als deze conform de bepalingen in Artikel 44 worden geleverd door een militaire apotheek.
 4. Als een geregistreerd geneesmiddel in Nederland niet of onvoldoende geleverd kan worden, heeft de deelnemer recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Dit geneesmiddel moet met toestemming van de Inspectie van de Gezondheidszorg of met een tijdelijke vergunning van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen uit het buitenland zijn geïmporteerd.

Geen vergoeding

Niet vergoed worden:

 • geneesmiddelen die volgens de Regeling zorgverzekering niet vergoed mogen worden;
 • maagzuurremmers die u korter dan zes maanden gebruikt;
 • de eerste uitgifte van maagzuurremmers die u langer dan zes maanden gebruikt;
 • anticonceptiva voor een verzekerde van 21 jaar en ouder;
 • geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd geneesmiddel dat niet in het GVS zit tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald;
 • geneesmiddelen die door de apotheek zelf zijn gemaakt (eigen bereidingen) en uitwisselbaar zijn met een geregistreerd geneesmiddel waar u geen vergoeding voor zou krijgen. Deze uitsluiting geldt niet als het uitwisselbare geregistreerde geneesmiddel nog in de aanvraag- en besluitvormingsprocedure zit voor opname in het GVS. Ook kan de minister in de Regeling zorgverzekering apotheekbereidingen opnemen die vergoed worden, als besloten is dat het uitwisselbare geregistreerde geneesmiddel niet opgenomen wordt in het GVS in verband met een ongunstige kosteneffectiviteit en te hoge budgetimpact. Als het geneesmiddel niet in het GVS is opgenomen op basis van een niet aangetoonde effectiviteit of omdat het niet noodzakelijk is het middel ten laste te brengen van het collectief, kan de vergelijkbare apotheekbereiding ook niet voor vergoeding in aanmerking komen.
 • vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor een gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig alternatief bestaat in de vrije verkoop;
 • voedingssupplementen en niet als geneesmiddel geregistreerde vitaminen;
 • geneesmiddelen en inentingen die tot doel hebben een ziekte te voorkomen in verband met een reis, tenzij verstrekt door de militaire apotheek.
 • geneesmiddelen voor onderzoek of experimenteel gebruik;
 • geneesmiddelen zoals bedoeld in Artikel 40 lid 3 sub f van de Geneesmiddelenwet;
 • andere kosten (zoals administratie- of verzendkosten).

Bovenstaande uitsluitingen zijn niet van toepassing als de geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een militair arts ,tandarts of medisch specialist in overeenstemming met het militair geneeskundig beleid en zijn verstrekt door de militaire apotheek.

U heeft geen recht op vergoeding van deze genoemde zelfzorggeneesmiddelen tijdens de eerste vijftien dagen dat u het zelfzorggeneesmiddel gebruikt.

Niet vergoed worden die geneesmiddelen die door de apotheek zelf zijn gemaakt (eigen bereidingen) en uitwisselbaar zijn met een geregistreerd geneesmiddel waar u geen vergoeding voor zou krijgen.

Bovenstaande uitsluitingen zijn niet van toepassing als de geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een militair arts ,tandarts of medisch specialist in overeenstemming met het militair geneeskundig beleid en zijn verstrekt door de militaire apotheek.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De deelnemer moet zich voor de verstrekking van geneesmiddelen wenden tot de militaire apotheek. De deelnemer mag alleen gebruikmaken van civiele zorgaanbieders als de militaire apotheek niet in staat is om de desbetreffende geneesmiddelen te verstrekken. De deelnemer ontvangt hiervoor een verwijskaart. Indien de deelnemer zonder verwijskaart naar een niet gecontracteerde civiele aanbieder gaat, vergoeden wij de zorg tot de door ons maximaal vastgestelde tarieven. Dit kan betekenen dat de deelnemer geen (volledige) vergoeding van de nota krijgt.

Voor geneesmiddelen waarvoor extra voorwaarden gelden, is een machtiging nodig. Zie voor meer informatie over machtigingen de verzekeringsvoorwaarden en het Reglement Farmacie.

In Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering is een overzicht van geneesmiddelen opgenomen waarvoor extra voorwaarden gelden die te maken hebben met de aandoening waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt. Ook voor dieetpreparaten zijn in voornoemde Bijlage 2 voorwaarden opgenomen. Bijlage 2 vindt u op de website www.znformulieren.nl.

Voor geneesmiddelen waarvoor extra voorwaarden gelden, is een machtiging nodig. Zie voor meer informatie over machtigingen Artikel 2.5 van deze verzekeringsvoorwaarden en het Reglement Farmacie.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven