Fysiotherapie en oefentherapie


De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt mensen die problemen hebben met bewegen. Oefentherapie richt zich op het verbeteren van de houding en het bewegen bij klachten aan het bewegingsapparaat.

Alternatieve bewegingstherapieën zijn gedekt overeenkomstig alternatieve geneeswijzen.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Na overlegging van het verwijzend voorschrift van de militair arts of militair specialist vergoeding van de kosten van fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck.

Vergoed wordt het door de SZVK met de zorgaanbieder overeengekomen tarief. Indien de SZVK geen tarief met de zorgaanbieder is overeengekomen, wordt een vergoeding verleend conform de Lijst maximale vergoedingen fysiotherapie SZVK of de Lijst maximale vergoedingen oefentherapie SZVK.

Alternatieve bewegingstherapieën zijn gedekt overeenkomstig alternatieve geneeswijzen.

Geen vergoeding

Onder fysiotherapie wordt niet verstaan: haptonomie, zwangerschaps- en kraamvrouwengymnastiek, sportmassage, arbeids-en bezigheidstherapie. Individuele behandeling dan wel groepsbehandeling, die er slechts toe strekken om de conditie door middel van training te bevorderen komen eveneens niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

De behandeling wordt verleend door een fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut, heilgymnast-masseur, oefentherapeut Cesar/Mensendieck, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut. Oedeemtherapie mag alleen worden verleend door een oedeem(fysio)therapeut.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.