Geriatrische revalidatie


Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U heeft recht op maximaal 6 maanden geriatrische revalidatie. In bijzondere gevallen kan de SZVK een langere periode toestaan.U heeft alleen recht op deze zorg als:
a. de zorg binnen een week aansluit op een opname in een instelling, tenzij er als gevolg van een acute aandoening sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en sprake is van voorgaande medisch specialistische zorg voor deze aandoening; en
b. er heeft triage (in de vorm van een geriatrisch assessment) plaatsgevonden voor de geriatrische revalidatiezorg door een (klinisch) geriater, internist ouderengeneeskunde of specialist ouderengeneeskunde; en c. u vóór de opname in het ziekenhuis niet in een Wlz-instelling voor samenhangende zorg verbleef; en
d. de behandeling klinisch wordt gestart en eventueel vervolg heeft met deeltijd- of dagbehandeling en/of poliklinische behandeling; en
e. geriatrische revalidatie wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van geriatrische revalidatie onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

U hebt alleen recht op deze zorg als:

  1. De zorg binnen een week aansluit op ziekenhuisverblijf als bedoeld in artikel 2.12. van het Besluit zorgverzekering, waarbij dat verblijf niet is vooraf gegaan aan verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1. van de Wet langdurige zorg;
  2. U een acute aandoening heeft waardoor sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en de deelnemer voorafgaand medisch-specialistische zorg voor deze aandoening heeft ontvangen. De beoordeling hiervan (geriatrisch assessment) vindt plaats door een (klinisch) geriater of internist ouderengeneeskunde op de eerste hulp of via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek. De geriatrische revalidatie moet binnen een week aansluiten op het verrichten van het geriatrische assessment, ook als geen ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden;
  3. De zorg bij aanvang gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12. van het Besluit zorgverzekering. Geriatrische revalidatie wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van geriatrische revalidatie onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.