Mechanische beademing


Apparatuur voor chronische ademhalingsondersteuning (beademing) valt onder de geneeskundige zorg die een medisch specialist levert. Het gaat hierbij om mensen die ’s nachts ademhalingsondersteuning nodig hebben (chronische intermitterende beademing), of dag en nacht ademhalingsondersteuning (chronische, continue, mechanische ademhalingsondersteuning) nodig hebben.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Vergoed worden de kosten verband houdend met noodzakelijke mechanische beademing, alsmede de hiermee verband houdende medisch-specialistische en farmaceutische zorg, verblijf, verpleging en verzorging op voorschrift van een medisch specialist in een daartoe toegelaten beademingscentrum of de kosten in verband met de door dat beademingscentrum gebruiksklaar ter beschikking gestelde apparatuur ten huize van de deelnemer.

Mensen met een zuurstofconcentrator krijgen automatisch een maandelijkse vergoeding voor de stroomkosten uitbetaald. Bij opname in een ziekenhuis of instelling moet u dit melden zodat de stroomkosten vergoeding tijdelijk stilgezet kan worden.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

In het geval de beademing plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een beademingscentrum ten huize van de deelnemer bestaat aanspraak op:

  • Het door het beademingscentrum voor elke behandeling aan de deelnemer gebruiksklaar ter beschikking stellen van de daarvoor benodigde apparatuur;
  • De met de mechanische beademing verband houdende medisch-specialistische en farmaceutische zorg te verlenen door of vanwege een beademingscentrum.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.