SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Mechanische beademing


Apparatuur voor chronische ademhalingsondersteuning (beademing) valt onder de geneeskundige zorg die een medisch specialist levert. Het gaat hierbij om mensen die ’s nachts ademhalingsondersteuning nodig hebben (chronische intermitterende beademing), of dag en nacht ademhalingsondersteuning (chronische, continue, mechanische ademhalingsondersteuning) nodig hebben.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De deelnemer is voor medisch-specialistische revalidatie zorg in eerste instantie aangewezen op het Militair Revalidatie Centrum (MRC). Als het MRC de deelnemer doorverwijst voor een behandeling zoals onderstaand vermeld, vindt de deelnemer de door de SZVK op basis van kwaliteitscriteria voor goede zorg gecontracteerde zorgaanbieders in het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker op www.szvk.nl. Dit betekent dat de SZVK bepaalde medisch-specialistische revalidatie zorg alleen inkoopt bij zorgaanbieders die voldoen aan deze criteria;

Vergoed worden de kosten van medisch specialistische revalidatie. Hierop bestaat aanspraak indien er sprake is van een indicatie vastgesteld door een revalidatiearts.

Er is een indicatie voor interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie als de revalidatiearts heeft vastgesteld dat er door ziekte of een aandoening sprake is van complexe met elkaar samenhangende problemen met functies zoals motoriek, sensoriek, cognitie, spraak, taal en/of gedrag. Hierdoor worden activiteiten zoals zelfverzorging, zich verplaatsen denken, handelen en/of communiceren belemmerd . De deelnemer is hierdoor niet (meer) in staat om de door hem gewenste sociaal maatschappelijke rol te vervullen.

Bovengenoemde problemen worden veroorzaakt door aangeboren of verworven ziekten en/ of aandoeningen in het houdings- en bewegingsapparaat, het centrale en/of perifere zenuwstelsel, orgaanproblematiek of een combinatie hiervan.

De interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie dient de meest doelmatige behandeling te zijn om deze belemmeringen of beperkingen te voorkomen, verminderen of overwinnen.

De deelnemer is in staat om te leren, te trainen en actief deel te nemen aan de revalidatiebehandeling (of zal dat binnen afzienbare termijn zijn).

Er is een specifieke indicatie voor klinische behandeling als:

 • Door de medische situatie van de deelnemer, door complexe problematiek en/of door de noodzakelijke intensiteit van de verpleging en/of behandeling verblijf in de thuissituatie (nog) niet mogelijk is; of
 • Verwacht kan worden dat klinische revalidatiebehandeling tot betere of snellere resultaten leidt dan poliklinische revalidatiebehandeling en/of dagelijkse verplaatsing onevenredige belasting tot gevolg heeft waardoor effectieve behandeling niet goed mogelijk is.

De revalidatie zoals hiervoor omschreven omvat ook behandeling in het MRC in het kader van:

 • De militaire arbeidsrevalidatiebehandeling, welke gericht is op het duurzaam inzetbaar krijgen van de deelnemer met (dreigend) arbeidsverzuim.
 • Oncologische revalidatie gericht op functionele, fysieke, psychische en sociale problemen die te maken hebben met kanker, inclusief nazorg en revalidatie. Bij oncologische revalidatie gaat het om het geven van advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte, het herstel, de conditieverbetering en het in stand houden van de conditie. Oncologische revalidatie richt zich op alle fasen waarin de deelnemer zich kan bevinden (diagnose - behandeling - nazorg).
 • Hartrevalidatie level 1;
 • Aanhoudende klachten samenhangend met post COVID.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Een medisch specialist heeft de zorg voorgeschreven.
Het beademingscentrum is toegelaten tot het leveren van de te vergoeden zorg.

Bij opname in een ziekenhuis of instelling moet u dit melden zodat de stroomkosten vergoeding tijdelijk stilgezet kan worden.

Vergoedingseisen

Bijzonderheden zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding:

 • Een tweede zuurstofvoorziening komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 • De deelnemer kan contact opnemen met de leverancier voor een voorziening tijdens vakantie in Nederland of buitenland.
 • In geval van levering van zuurstof in het buitenland wordt maximaal het in Nederland geldende marktconforme tarief vergoed. Indien de kosten hoger zijn dan het marktconforme Nederlandse tarief dan moet de deelnemer zelf het verschil bijbetalen.
 • De kosten van zuurstof gedurende de vliegreis komen niet in aanmerking voor vergoeding.
 • De zorg omvat niet: een saturatiemeter.
 • De maximale vergoeding van stroomkosten bij thuisgebruik van zuurstofapparatuur bedraagt € 2,16 per dag. Er kan een extra toeslag gelden. Voor de actuele tarieven verwijzen u naar de website van de SZVK.
 • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven