SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Revalidatie


Revalidatie kan uitkomst bieden als u door een ziekte, aandoening of ongeval beperkt functioneert. De behandeling kan klinisch (opname) of poliklinisch (deeltijd of behandeling) zijn. Dit is afhankelijk van de indicatie.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Medisch specialistische revalidatie

Kosten van revalidatie worden vergoed als u aan de voorwaarden voldoet.

De revalidatie omvat ook:

  • De quickscan, als onderdeel van de vroege interventie bij langdurige onduidelijke klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. De quickscan moet onder leiding van een revalidatiearts worden uitgevoerd;
  • De militaire arbeidsrevalidatiebehandeling, welke gericht is op u duurzaam inzetbaar krijgen met (dreigend) arbeidsverzuim.
  • Oncologische revalidatie gericht op functionele, fysieke, psychische en sociale problemen die te maken hebben met kanker, inclusief nazorg en revalidatie. Bij oncologische revalidatie gaat het om het geven van advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte, het herstel, de conditieverbetering en het in stand houden van de conditie. Oncologische revalidatie richt zich op alle fasen waarin u zich kan bevinden (diagnose - behandeling - nazorg).

Geriatrische revalidatie

Aanspraak bestaat op de vergoeding van kosten voor geriatrische revalidatie. U heeft recht op maximaal 6 maanden geriatrische revalidatie. In bijzondere gevallen kan de SZVK een langere periode toestaan.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Op medisch specialistische revalidatie bestaat aanspraak indien er sprake is van een indicatie voor multidisciplinaire medisch specialistische revalidatiegeneeskunde en een verwijzing door een militair arts.

U bent in staat om te leren, te trainen en actief deel te nemen aan de revalidatiebehandeling (of zal dat binnen afzienbare termijn zijn).

U heeft alleen recht op deze zorg als:

  • de zorg binnen een week aansluit op een opname in een instelling, tenzij er als gevolg van een acute aandoening sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en sprake is van voorgaande medisch specialistische zorg voor deze aandoening; en
  • er heeft triage (in de vorm van een geriatrisch assessment) plaatsgevonden voor de geriatrische revalidatiezorg door een (klinisch) geriater, internist ouderengeneeskunde of specialist ouderengeneeskunde; en u vóór de opname in het ziekenhuis niet in een Wlz-instelling voor samenhangende zorg verbleef; en
  • de behandeling wordt klinisch gestart en heeft eventueel vervolg met deeltijd- of dagbehandeling en/of poliklinische behandeling; en
  • geriatrische revalidatie wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van geriatrische revalidatie onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven