SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Transplantaties


De transplantatie van weefsels en organen. De medisch specialistische zorg die te maken heeft met de selectie van de donor (degene die een orgaan/weefsel aan u afstaat) en met het operatief verwijderen van het transplantatiemateriaal bij de donor.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Transplantatie

De kosten van transplantatie van weefsels en organen verricht door een medisch-specialist worden vergoed. De geneeskundige zorg omvat tevens de vergoeding van specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor, specialistische geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van transplantatiemateriaal bij de gekozen donor en het onderzoek, de preservering, de verwijdering en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.

Verpleging en behandeling

Vergoed worden tevens de kosten van verpleging en behandeling van de donor. Een donor heeft bovendien recht op medische behandeling gedurende ten hoogste 13 weken, dan wel een half jaar in geval van een levertransplantatie, na datum van ontslag uit het ziekenhuis, waarin de donor ter selectie of verwijdering van transplantatiemateriaal werd opgenomen.

Vervoer

Verder komen voor vergoeding in aanmerking het vervoer van de donor in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer binnen Nederland of, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met de selectie, opneming en ontslag uit het ziekenhuis. Het vervoer van en naar Nederland, gemaakt door een in het buitenland woonachtige donor, in verband met transplantatie van een nier, beenmerg of lever bij een deelnemer in Nederland en overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de donor in het buitenland.

Geen vergoeding

De verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten van de donor worden niet vergoed. Als de donor een zorgverzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet heeft afgesloten, komen de kosten van vervoer van de donor, zoals bij de vergoedingseisen vermeld, voor rekening van de zorgverzekering van de donor. Als de donor geen zorgverzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet heeft afgesloten, komen de kosten van vervoer van de donor, zoals bij de vergoedingseisen vermeld,voor rekening van de SZVK ziektekostenverzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

 

Vergoedingseisen

De transplantatie is verricht in een land van de Europese Unie, EER-lidstaat of het land van plaatsing. Als de transplantatie wordt verricht in een ander land dan voornoemd, hebt u alleen recht op deze zorg als de donor uw echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad is en in dat land woont.

De behandeling houdt verband met de desbetreffende onder de vergoeding vallende orgaantransplantatie.

Alleen de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer binnen Nederland wordt vergoed. Vervoer per auto binnen Nederland wordt alleen vergoed als dit medisch noodzakelijk is. Het vervoer van en naar Nederland, gemaakt door een in het buitenland woonachtige donor en overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de donor in het buitenland worden alleen vergoed in verband met transplantatie van een nier, beenmerg of lever bij een deelnemer in Nederland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven